Tilburgsche Courant/Jaargang 32/Nummer 3011/Zondag-namiddag waren wij getuigen van een zeer treffende plechtigheid in het klooster-pensionaat der eerw. Zusters Franciscanessen te Heijthuizen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zondag-namiddag waren wij getuigen van een zeer treffende plechtigheid in het klooster-pensionaat der eerw. Zusters Franciscanessen te Heijthuizen. [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 18 oktober 1896
Titel Kerkelijke Berichten. Zondag-namiddag waren wij getuigen van een zeer treffende plechtigheid in het klooster-pensionaat der eerw. Zusters Franciscanessen te Heijthuizen. [...]
Krant Tilburgsche Courant
Jg, nr 32, 3011
Editie, pg [Dag], Eerste Blad, [2-3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[2]


[...]


      – Zondag-namiddag waren wij getuigen van een zeer treffende plechtigheid in het klooster-pensionaat der eerw. Zusters Franciscanessen te Heijthuizen. In tegenwoordigheid der eerw. Zusters, de talrijke pensionairen en kweekelingen, die zich voorbereiden voor het onderwijs, werd het grootsche nieuwe schoolgebouw op plechtige wijze ingezegend door den weleerw. heer H. Linssen, rector van het gesticht, geassisteerd door den zeereerw. zeergel. heer J. Schneider, directeur van het St. Jozefs College te Weert, door den zeereerw. heer Mottu, pastoor, en door den weleerw. heer J. Cremers, kapelaan aldaar.
      De inzegening geschiedde, volgens de voorschriften der H. Kerk onder statig gezang, indrukwekkende gebeden en verheffende ceremoniën. Nadat de inzegening voltrokken was door het vasthechten van het kruisbeeld aan een der wanden van de hoofdzaal van het gebouw, hield de weleerw. heer Rector een keurige en opwekkende toespraak tot de aanwezigen. waarin zijneerw. allereerst de beteekenis der inzegening verklaarde en allen aanspoorde tot groot vertrouwen op de kracht van het gebed, hetwelk de H. Kerk door den mond van een priester over de nieuwe woning en haar bewoners had uitgesproken. Daarna wees hij de leerlingen op al hetgeen haar in dit opvoedingsgesticht wordt aangeboden en op al hetgeen medewerkt om haar een degelijk onderwijs en een voortreffelijke Katholieke opvoeding te verzekeren; op hat nieuwe schoolgebouw, dat volkomen voldoet aan de eischen van gezondheid, van doelmatigheid en veiligheid en den ontwerper, den heer Delsing van Roermond, en den kundigen bouwmeester den heer Baeten van Roggel, alle eer aandoet; op de ruime, luchtige, overvloedig verlichte en gezonde leer,- teken,- speel- en slaapzalen; op al de leermiddelen, ingericht volgens de laatste voorschriften en uitvindingen en toepassingen; op de talrijke schare van eerw. onderwijzeressen, die haar rijke gaven van geest en hart met offervaardigheid en onvermoeide toewijding aan hare opvoeding besteden; op al de offers, die de eerw. overste van het huis zich getroost, om haar verblijf alhier degelijk, nuttig en aangenaam te doen zijn.
      Ten slotte vermaande zijneerw. de leerlingen, al de gunsten en voordeelen goed te gebruiken, en spoorde haar aan, ijverig mede te werken tot het doen gedijen van haar Katholieke opvoeding, opdat daardoor een soliede gondslag gelegd worde voor het tijdelijk en eeuwig welzijn. Het indrukwekkend en overtuigend woord van den eerw. spreker maakte blijkbaar een diepen indruk op al de aanwezigen, die met


[3]


de grootste aandacht het boeiend woord van den gewijden redenaar volgden.
      Tot dank aan God voor al de weldaden van dezen dag weerklonk ten slotte het driestemmig „Magnificat” van onzen bekenden componist Beltjens, dat door Zusters en leerlingen uit volle borst en op keurige wijze werd uitgevoerd.
      Moge het onderwijs in deze steeds bloeiende inrichting, die gedurende meer dan een halve eeuw zooveel christelijke maagden, degelijke onderwijzeressen en echt brave en vrome vrouwen kweekte, onder Gods zegen onder alle opzichten blijven gedijen! Moge de geest van dan zaligen Overberg, den onvergetelijken opvoeder en leeraar van zijn hooggeschatten bewonderaar en leerling, den zeereerw. heer P. van Laar, die voortreffelijke onderwijzeressen steeds bezielde, in dit opvoedingsgesticht blijven voortleven, tot heil van allen, die aan haar zorgen worden toevertrouwd!