Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/14 juni/VVt Prage, den 2. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Prage, den 2. dito [=2 juni 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 14 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Prage, den 2. dito.

 Die Staten zijn eensdeels van hier vertrocken, van weghen het Pincxterfeest, op hare goederen, sullen haest weder comen, ondertusschen Gouverneren die Heeren defensoren alhier.
 Desen morgen is den Iesuwyten, van 3. Heeren, 3. Ridders persoonen, ende 3. vander Ghemeynte een decreet, van den Staten overgegeven, dat sy hun metten eersten uyt Prage, ende andere Steden, vant geheele Coninckrijck Behemen begheven souden, is oock terstont een guarde voor hun Collegie alhier bestelt worden. Die Staten laten oock te Peerde ende te voete vele volck aennemen, ende vermanen die gheincorporeerde Landen den ghemaeckten accoort, ende om assistentie aenhouden. Laten oock die Croone tot Karlsteen sterck bewaren.
 Vele Raets-heeren ende andere, die het met de Officiers ghehouden, hebben ettelijcke duysent Florynen, oock de opperste Borch-Grave 100. duysent Florynen te leenen, aen ghepresenteert, om tot aenneminghe des volckx te gebruycken. Die Catholijcke Staten hebben sich oock met de Euangelische verbonden, nu voortaen met een ander vredelijck te leven, ende den Majesteyts brief te helpen mainteneren. Daer op sy int gheheele Coninckrijck den 5. Man op gheboden, soo 150. duysent Mannen beloopen. Begeeren oock van den Slesiren binnen 4. weecken 1000. Peerden, ende een regiment voet-volck te seynden.
 Ondertusschen is Doctoor Panzon ghevanghen, die soude oock alle aenslaghen teghen die Staten gegeven hebben. Desgelijckx heeftmen den Secretaris Michna, dewelcke ooc dat werc tegen die Staten ten hoochsten heeft gedreven, alle zijne goederen ende schult-brieven ingetrocken, de welcke op 130. duysent Florynen bedragen, maer hy selve ist ontcomen, met Pater Collorat, Iesuwijt. Oock heeftmen onder zijne saken 100. witte bladeren ghebonden, die alle met des Keysers secreet verseghelt waren. De Heere Slabata, die genade geeft becomen, heeft bekent, dat hy hier toe sy ghepersudeert, begheert geen offitie meer, met vermelden dat alles vanden Iesuwyten kome. De Heere Smysanskj die teghenwoordich tot Weenen is, heeft aende Staten oock gheschreven, ende genade aensoecken laten.
 De Cheurvorst van Saxen, heeft eenen post aen dese Heeren Defensoren ghesonden, dewelcke 2. Mylen van hier is afgheworpen, ende die brieven ghescheurt worden.