Hoofdportaal:Pamfletten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lijst van pamfletten, voorlopig voornamelijk uit de Zuidelijke Nederlanden. Meest uit de pamflettenverzamelingen van Isaac Meulman (thans in de Universiteitsbibliotheek Gent, met "Meulman nummer") en van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (gecatalogiseerd door W.P.C. Knuttel, met "Knuttel nummer").

1578[bewerken]

1582[bewerken]

1584[bewerken]

 • Copie du Traicté de Denremonde (Mons, Rutger Velpius, 1584). Meulman 600.
 • Warhafftige vnd eigentliche Beschreibung, von der Geburt, Leben und Sterben desz Printzen van Orangien, Graff Wilhelm vonn Nassauw, umbkommen ist.: auch mit Tormenten, Marter vnd pein Balthasar Serack , so die that gethan, derhalben zu Delfft in Hollandt vom leben zum Todt gebracht (Keulen, Johan Büchsenmechr, 1584). Knuttel 696.

1585[bewerken]

1586[bewerken]

1587[bewerken]

1588[bewerken]

1589[bewerken]

1590[bewerken]

1591[bewerken]

1592[bewerken]

1593[bewerken]

1595[bewerken]

1596[bewerken]

1597[bewerken]

 • Cort verhael, Van t’loos innemen der Stadt van Amiens, in Vrancrijc, gelegen in de Provintie van Picardyen: ghedaen met Godts gratie ende hulpe door een Spaensche Capiteyn ende overste genaemt Hernentello, Gouverneur van Dorlans: d’welck gheschiet is den 11. Meert int Jaer ons Heeren 1597 (Antwerpen, Anthoni de Ballo, z.j. [1597]). Koninklijke Bibliotheek van België.
 • Discours Touchant la Prise Admirable de la Grande et Puissante Ville d’Amiens Capitale de Picardie, saisi par les Espagnolz, le XI jour de Mars, l’an 1597 (Antwerpen, Pauwels Stroobant, 1597). Koninklijke Bibliotheek van België.
 • Waerachtic Verhael, ende geschiedenisse vanden loosen aenslach, den welcken den Byarnois aengerecht heeft op de Stadt van Atrecht, den 27. Meert 1597. ende hoe hy misraculeuselijcken van daer met schanden heeft moeten vertrecken (Antwerpen, Anthoni de Ballo, 1597). Koninklijke Bibliotheek van België.
 • Warachtich Verhael particulier van tghene datter is ghebeurt voor de stadt van Amiens, tusschen de belegerde der selver, ende de Fransoysche vyanden, opden xv. en xvj. ende principalyck den xvij. Julius lest leden int Jaer M.D.XCVII (Antwerpen, Pauwels Stroobant, 1597; ‘Nae die Copye ghedruckt tot Atrecht’). Koninklijke Bibliotheek van België.
 • Translaet vande Ordinantie ende Mandaet van Zyner Key. Ma[jesteyt vuytgegaen in hoochduytsche taele, tegens de Ingelsche Monopoliers ghenoempt Marcantz avanturiers, residerende te Staden] (Brussel, Rutger Velpius, 1597). Meulman 841.

1598[bewerken]

 • Tractaet Oft verclaringhe vanden Peys, gesloten ende ghemaeckt tusschen onsen aldergenadichsten Heere den Coninck van Spaengien, ende den Alder-christelijcxsten Coninc van Vranckrijck, Henrick den vierden van dien name, heure Oiren ende nacomelingen, midtsgaders allen ende yeghelijcken heure ondersaten, Coninckrijcken, Steden, Landen ende Heerlijcheden, met ooc de brieven van zijne Hoocheyt den Cardinael Albertus, Eertshertoghe van Oostenrijck, etc. Gouverneur van dese Nederlanden voor sijne Mat. aen de Magistraet van Antwerpen, gheschreven in Date den lesten Meye 1598 (Antwerpen, Gillis Stelsius, 1598). Koninklijke Bibliotheek van België.
 • Dialogue, oft T’samen-sprekinge, Tusschen den Huysman, ende den Crijchsman. Tracterende van desen Nederlantschen Peys (Antwerpen, Anthoni de Ballo, 1598). Koninklijke Bibliotheek van België.
 • Beclach van die van Hollant en Zeelandt (Antwerpen, Anthoni de Ballo, 1598). Koninklijke Bibliotheek van België.
 • Transport, Gedaen by zyne Majesteyt (aen de Infante zijn oudste Dochter) van de Nederlanden, Bourgoignen, ende Graefschap van Charollois: Mede inhoudende den Eedt van zijn Altese, vant onderhouden van de Catholijcke Religie, Ende voorts den geheelen handel van’t Houwelijck, ende Houwelijcksche Conditien. Hier zijn noch by ghevoecht de Approbatie, Agreatie, ende den Eedt vanden Prince van Spaengien, van’t Transport van dese Nederlanden ende Bourgoignen. Midtsgaders de Procuratie van d’Infante aen haren toecomenden Bruydegom ghegheven, om de Nederlanden t’ontfanghen in haren Name. Is na desen ten laetsten by ghevoecht, t’Vertoogh van de Staten van de Provincien aen zijn Altese (z.p., 1598). Knuttel 1029.

1599[bewerken]

1634[bewerken]