Theo van Doesburg/Valori Plastici

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Valori Plastici
Auteur(s) Th. v. D.
Datum April 1919
Titel ‘Valori Plastici’
Tijdschrift De Stijl
Jg, nr, pg 2, 6, 61-62
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron Digital Dada Library
Auteursrecht Publiek domein

[61]

VALORI PLASTICI.

Onder alle Kunsttijdschriften die slechts, en dan nog vaag, den titel met het nieuwe gemeen hebben („nieuwe” dit, „nieuwe” dat, „levende” zus en „jonge” zoo) doch wier grond zoo niet advertentie-exploitatie dan toch onbenullige eerzucht is, eindelijk eens een tijdschrift dat het gebied van den nieuwen scheppenden geest bestrijkt.
Zonder ophef, zonder bombarie aangekondigd, verscheen het eerste nummer te Rome in de maand November onder redactie van Mario Broglio, met medewerking van een groep bekende moderne kunstenaars waarvan enkelen zooals Gino Severini voorheen het futurisme beleden.
Ofschoon ten onzent vele demi-modernen gedacht hebben, dat, met het verbreken van het buitenlandsch contact door den oorlog tegelijk de kunstontwikkeling werd afgebroken, — en dit alleen omdat hun beperkte en ontoereikende energie inkromp tot een minimum, waardoor zij weer tot hun wezenlijke en lagere geestesorde (het Impressionisme) werden teruggedreven, — levert Valori Plastici, evenals De Stijl, het authentieke bewijs, dat het nieuwe levensbewustzijn nog immer aan het groeien is om zich tenslotte in bloei te zetten in een universeelen Stijl. Want dat is ten slotte het resultaat van consequente doorzetting van de eenmaal met spanning van gemeenschappelijke geestkracht veroverde beeldingswetten.

Het gaat er nu maar om elkâar in één geesteshouding aan te treffen.
Slechts zoo kan de vaste en onverwoestbare grond gelegd worden voor Kultuur en Stijl. Het denkbeeld van den redacteur Mario Broglio eener wederzijdsche samenwerking, bestaande in een uitwisseling van gedachten en werken, hebben wij dan ook, na kennismaking met het eerste nummer en het essentieele der bedoelingen, zonder ons te laten weerhouden door afwijkingen in kunstuiting of denkbeelden, aanvaard, in het vertrouwen, dat dit een geestelijke gemeenschap en een collectieve kunstcultuur zal bevorderen.
Te oordeelen naar den inhoud van een schrijven van Mario Broglio ligt het in de bedoeling der redactie het tijdschrift niet tot de Italiaansche kunst te beperken. Ook in het verspreide prospectus resonneert het denkbeeld van internationaliseering en het wekken van belangstelling voor alle oprechte moderne bestrevingen.


[62]

Ik citeer: „... Een richting die instaat voor het publiceeren van objectieve uitingen, voor zoo verre zij van waarde zijn, — in tegenstelling met de bekrompen vastgewortelde praatjesmakerij, waarachter zich het zoo burgerlijke materialisme slechts verbergt en verdedigt als bevrijdster van de hedendaagsche esthetiek, — om het vrij vormen van een persoonlijk inzicht, grondslag voor een gezonde kultuur, te garandeeren. Tijdschrift van zuivere schepping, tijdschrift van op onderzoek berustende getuigenissen, zal Valori Plastici de opeenvolgende en toereikende documentatie zijn van alle werken en denkbeelden die, direct of indirect, kunnen medewerken tot het ontstaan van bewustheid in de beeldende kunst, met het doel het gebied van de Idee de overhand te doen hebben op alle aanslagen van het materialisme, willekeur en mode.
Hiervoor hebben wij de aandacht en den steun noodig van die enkelen die ziel en lichaam der Waarheid zijn”.
Reeds in het eerstvolgend nummer van „De Stijl” zullen wij de paradoxale ontboezeming van Carlo Carrà „De wijzerplaat van den geest” publiceeren.

Th. v. D.