Akte van Redemptie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Akte van Redemptie

Auteur Willem van Oranje
Genre(s) Overeenkomst
Brontaal Nederlands
Datering 16 april 1576
Bron http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/30304724/
Auteursrecht Publiek domein (rechten vervallen)
Crystal txt.png   Nog te hertalen
Deze tekst is (gedeeltelijk) een verouderde Nederlandse vertaling. Ze moet hertaald, of indien mogelijk zelfs opnieuw vertaald worden.

De Akte van Redemptie werd op 16 april 1576 getekend door Willem van Oranje. Het verdrag stelt dat er geen boom meer mag worden gekapt in het Haagse Bos, inclusief het Malieveld dat toentertijd nog bos was en expliciet óók de Koekamp (de zogeheten “warande”) en dat dit nooit mag worden verkocht.

Originele tekst[bewerken]

Alzoe zijne Princhelicke Excellentie mitsgaders die Edelen ende steden van Hollandt representerende die staten van den selven lande omme redenen genoemd daertoe bewegende van aduijse ende meijninge zijn geweest te procederen tot vercoepinge ende affhandinghe van de waeranden ende ’t bosch van den haege omme die penningen daervan commende te emploijeren tot dienste van den lande ende vorderinge der gemeene saecke, ende daertegens die gemeen suppoesten van den houe van Hollandt ende die magistraet van den haege vuijten name van de gemeente ende arme inwoenders aldaer aenmerckende ende oick sijn voorsegde excellentie mitsgaders den staeten voornoemd verthoent hebben bij verscheijden remonstrantien dat ’t selffde tenderen zoude tot gantsche ruyne ende desolatie van voorsegde vlecke van den haege ende consequentelijk tot bederfenisse van gasthuijsen heijligegeest armen wees ende leproeshuijsen ende anderen miserablen binnen den zelven haege staende ende onthoudende als opte huijsen aldaer gerent ende gehijpoteecqueert zijnde tot groote merckelijke sommen jaerlicx met meer andere redenen van beswaernissen zoewel bij monde als in de voorsegde scriftelicke remonstrantien verhaelt versocht hebben ’t voorsegde bosch ende warande met eenige gerede penningen te moegen redimeren doende tot dien eijnde zeeckere presentatien. Soe effeat zijne Excellencie ende staeten voorsegd op alles goet regardt genoemen ende rijpelicken gelet hebbende zoewel ’t gundt tot vorderinge der voorsegde gemeene saecke als tot preservatie van de voorsegde vlecke van den haege metten gevolgen van dien soude moegen strecken. Hebben en we* tot den voorsegde thoenders ernstelicke versouck ende beden metten selven suppoesten ende magistraet van den haege geaccordeert hebben ende accorderen mits desen dat mits bij den

voorsegden thoenders in den eersten den voorsegde staeten voer de redemptie van ’t voorsegde bosch ende warande remitterende ende quytscheldende gelijck zijluijden verclaeren te remitteren ende quyt te schelden mits desen de clocken vuijten haege bij den voorsegde staeten doen haelen, bedraegende ontrent ter somme van vijftien hondert carolus guldens zonder daer voeren tot eeniger tijdt den voorsegde staten ijet te mogen eijsschen, ende voorts belangende gelijck oeck die voorsegde verthoenders bij desen belonen dat de leeninge van penningen gedaen in handen van meester Heijndrick Meijster in den jaere lxxii [1572] lestleden tot behouve des gemeen lants blijven zal in sulcken staete ende surcheantie als die jegenwoordelicken wordt gehouden sonder dat bij den gheenen die in den voorsegde jaere eenige penningen als voeren sullen hebben geleent staende desen de plaeghe ende troublen ’t voorsegde gemeen landt daer van eenige restitutie sal mogen werden geeijscht ofte de zelve ter versaecke van dien den gemeenen staeten moyelicken ofte lastich sullen mogen vallen, ende dat bovendien die voorscreven suppoesten ende lidtmaten van dien mitsgaders die voorsegde magistraet van den haege den voorsegde staeten tot des gemeen lants behouff aen baere ende gereede gelden opleggen ende betaelen sullen die somme van duijsent carolus guldens eens. Welcke somme zijluijden volgende dijen den zelven staeten op huijden promptelicken aen getelt ende opgeleijt hebben zijne Excellencie ende staeten voorsegd den voorsegde suppoesten ende magistraet vastelicken wederomme belooft hebben ende beloven bij desen dat ’t voorsegde bosch ende warande van den haege daermede blijven sal geredimeert ende geaffecteert dat men ’t selve tot geenen tijden vuijt wat saecke van necessite oft noot ’t selffde soude mogen geschieden en zal mogen vercoepen omme off

te houden ofte doen offhouden ten behouve van de gemeene saecke ofte andersints, ende dat men nijet en sal gehengen ofte gedogen ’t zelve te geschieden ** handelick ende welverstaende dat ’t voorsegde bosch ende warande van den haege sal blijven tot alsulcken gebruijck ende seruicie als ’t van ouden hercommen heeft gestaen ende dat bij kennisse van die van de reeckeninge ende den Rentmeester generael van Noorthollandt naer ouden gewoente. Gedaen tot delff den xvien [16e] aprilis xvc sessentzeventich [1576], ende was ondergeteijckent, Guillaume de Nassou onder stont gescreven Ter ordonnantie van de staeten Bij mij onderteijckent C. de rechtere hebbende opgedruct zijne Princhelijke Excellentie groot segel, ende daerbeneffens ’t segel van de staeten van Hollandt.