Naar inhoud springen

Album der Natuur/1857/Kabel voor den telegraaf

Uit Wikisource
Het leggen van den kabel voor den Europeesch-Amerikaanschen telegraaf (1857) door Wilhelmus Martinus Logeman
'Het leggen van den kabel voor den Europeesch-Amerikaanschen telegraaf,' werd gepubliceerd in Album der Natuur (zesde jaargang (1857)), pp. 192. Dit werk is in het publieke domein.
[ 192 ]
 

HET LEGGEN VAN DEN KABEL

VOOR DEN

EUROPEESCH-AMERIKAANSCHEN TELEGRAAF.

 

 

De beide regeringen van Engeland en der Vereenigde Staten, toonen hare belangstelling in deze reusachtige onderneming, door werkdadige hulp. Twee stoomboten, de Niagara en Mississippi, worden door het Amerikaansche gouvernement afgezonden om bij het leggen van den kabel dienst te doen. De eerste is eene schroefboot, de andere eene gewone raderboot; het zijn beide de grootste, die ooit in Amerika gebouwd zijn. De Engelsche regering heeft van hare zijde ook twee van hare grootste booten, waarvan eene met schroef, ter beschikking der maatschappij gesteld. Deze vier magtige stoomschepen zullen te zamen uit Engeland vertrekken, de beide schroefbooten elk de helft des kabels dragende, en de beide anderen als sleepbooten dienstdoende. In het midden van den oceaan aangekomen, zullen de beide helften des kabels aaneen gesoldeerd worden, de Engelsche booten stoomen naar Ierland, den kabel afwindende, terwijl de Amerikaansche naar St. John op Newfoundland koers zetten en hunne kabelhelft evenzeer op den bodem des oceaans laten zinken. Op deze wijze voortdurend door den geleidkabel onderling in verbinding, zullen de Engelsche en Amerikaansche Ingenieurs elkaâr ieder oogenblik berigten aangaande den gang der operatiën kunnen toezenden, en met elkander raadplegen alsof zij zich aan boord van hetzelfde schip bevonden.

Welk eene schoone triomf, zegt de Cosmos, waaraan wij dit berigt ontleenen, zal het zijn voor de menschelijke wetenschap en kunstvlijt, wanneer de electrische stroom, de tijdingen der oude wereld overbrengende, als met éénen sprong de nieuwe wereld zal bereiken, wanneer Amerika en Europa slechts door eenen afstand van weinige minuten, van weinige seconden misschien, zullen gescheiden zijn!

Ln.