Algemeen Handelsblad/Jaargang 83/Nummer 26332/Avondblad/Schaken/Zondagmiddag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Zondagmiddag had in café Paviljoen te Amsterdam de jaarvergadering van den Nederlandschen Schaakbond plaats. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, maandag 8 augustus 1910, Avondblad, Derde Blad, p. 10. Publiek domein.

[ 10 ]  Zondagmiddag had in café Paviljoen te Amsterdam de jaarvergadering van den Nederlandschen Schaakbond plaats. De opkomst was groot, n.l. 68 leden.
 Als voorzitter trad af mr. Ch. Enschedé, die wordt opgevolgd door den heer W. Peekema. Verder werden nog gekozen: de heer H. Gouwentak tot onder-voorzitter; jhr. H. Strick van Linschoten tot 2en secretaris; dr. J. J. R. Moquette tot 6e bestuurslid. Tot hoofdredacteur werd de heer W. A. T. Schelfhout herbenoemd. In 1913 zal de bond zijn 40-jarig jubileum in Den Haag vieren; als feestcommissie daarvoor werden benoemd mr. Ch. Enschedé, te Haarlem; dr. A. van Rhijn, te Leiden; F. L. G. d’Aumerie, te Den Haag, en J. F. Heemskerk, te Den Haag. Laatstgenoemde werd ook wegens zijn groote verdiensten, voornamelijk als grondvester van het Tijdschrift, tot eerelid van den bond benoemd. Het volgend jaar zullen de jaarvergadering en wedstrijden in Den Bosch gehouden worden.
 Daarna werd de uitslag van een probleem compositie-wedstrijd meegedeeld.
 De deelneming aan de wedstrijden die heden, Maandag, aanvangen zal, is zeer groot. Alleen voor de hoofdklasse hebben zich reeds ver in de 20 deelnemers opgegeven. Ook de andere klassen zijn goed bezet.
 De algemeene toestand van den bond is zeer vooruitgaande, dit was uit de verslagen der bestuursleden duidelijk merkbaar. Men hoopt met het 40-jarig jubilee 1500 leden te zullen hebben.

 De match om het kampioenschap van Nederland tusschen dr. Olland en dr. Esser gaat niet door, wegens verhindering van eerstgenoemde. Hij stelt zijn kampioenstitel ter beschikking.

 De wedstrijd in het café Paviljoen alhier had het volgende resultaat:
 Hoofdgroep (adspirant-meesterklasse). Deelnemers: W. A. T. Schelfhout, B. J. van Trotsenburg, H. Gouwentak, dr. J. F. S. Esser, allen te Amsterdam; J. C. Reeders, Leeuwarden; jhr. H. Strick van Linschoten, Rijswijk (Z.-H.); A. S. Splinter, Haarlem; R. J. Loman, Londen.
 Hoofdklasse groep B.: J. Davidson, Londen; Henri Steffelaar, ’s-Gravenhage; H. D. B. Meijer, Amsterdam; mr. W. Fick, Oosterhout; dr. H. C. Meest, ’s-Gravenhage; W. Miedendorp, Groningen; G. J. Greijer en P. F. van Hoorn te Amsterdam.
 Hoofdklasse groep C.: G. W. Kloosterboer, Deventer; J. Cauveren, Amsterdam; C. Nijssen, Haarlem; J. M. Boekdrukker, Amsterdam; L. J. Haak, Amsterdam; P. Dijkstra, Zandvoort; F. A. Puts, Haarlem; H. Zoontjes, Beverwijk.
 Eerste klasse, groep A.: W. van Amerongen, J. F. Pilger, G. Arnouts, J. Zody, allen te Amsterdam; W. H. Schuurman, Zandvoort; L. Fick, Oosterhout.
 Eerste klasse, groep B.: F. A. Slors, M. Perlmutter, F. H. Knapp, allen te Amsterdam; C. P. de Bruyn, ’s-Gravenhage; M. Gorter Dzn., Wormerveer; O. Boomsma, Kampen.
 Tweede klasse, groep A.: A. Klop, Antwerpen; H. C. Oudegeest, Utrecht; J. Geerts, Zaandam; M. G. Stokvis, C. Tinholt, Joh. Snijder, allen te Amsterdam.
 Tweede klasse, groep B: N. M. Boekdrukker, Amsterdam; S. Nydam, Sonderland; D. Reneman, Amsterdam; F. van Vollenhoven, ’s-Gravenhage; M. Koetser Hzn., Amsterdam; P. W. Helffer, Amsterdam.
 Tweede klasse, 3e groep; J. van der Steeg, Haarlem; H. van der Beek, Zaandam; J. Mackenzie Sr., Amsterdam; A. Hofhuis, Amsterdam; C. Keyzer, Amsterdam; A. Th. de Fouw, Utrecht.
 2de klasse, 4de groep: J. Hettelingh, Amsterdam; G. de Brie, Utrecht; K. Kok Pzn., Zaandijk; Mej. M. de Vries, Zutphen; H. K. van Brederode, Haarlem; A. van Eelde, Alkmaar.
 In de eerste ronde werden reeds de volgende partijen beëindigd:
 Hoofdmeester-klasse: Schelfhout—Loman remise; v. Trotsenburg—Gouwentak remise; Reeders—Splinter.
 Hoofdklassen: Davidson—Van Hoorn remise; Steffelaar—Greger remise; FicK 0—Mees 1; Cauveren—Kloosterboer remise; Dijkstra—Puts remise; Nyssen 1—Haak 0.
 Eerste klasse: Van Amerongen 0—Zody 1; Slors 0—Knapp 1; Perlmutter 1—Boomsma 0.
 Tweede klasse: Oudegeest—Tinholt remise; Geerts—Stokvis remise; Boekdrukker 1—Helffor 0; Reneman 1—v. Vollenhoven 0; Van der Steeg ½—Keyzer ½; Mackenzie 0—De Fouw 1; Netteling 1—v. Eelde 0. (Onze bekende probleem-correspondent liet zich met 4 pionnen vóór mat zetten.) G. de Brie 1—v. Brederode 0; Kok 1—Mej. de Vries 0.