Algemeene Berichten 2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükel Nedänik


Zij, die thans dit blad opnieuw als proef ontvangen, worden, bij niet behoorlijke afschrijving of terugzending van dit blad, als abonné's beschouwt en zal, bij niet toezending van het abonnementsgeld, bij het begin der maand Juni herover aan hun adres worden beschikt.


Het nieuwe woordenboek van Volapük zal, na aftrek der onvermijdelijke kosten, geheel ten voordeele des uitvinders van Volapük worden uitgegeven. Bij de verschijning van het Juninummer van dit blad zal een proeve van bewerking ter kennismaking worden toegezonden. Op verlangen is dit boek ook in afleveringen verkrijgbaar.


Nogmaals worden kenners en vrienden van Volapük uitgenoodigd, om, tot onderlinge samenwerking en verstandhouding, Volapük naar krachten te verspreiden en lid te worden van de Centrale Nederlandsche Volapük-Vereeniging (Volapükaklub zenodik Nedäna). Deze vereeniging werkt met alle kracht aan de verspreiding van Volapük in ons Vaderland. Tegen eene jaarlijksche contributie van f 2.- ontvangt men, behalve het bewijs van lidmaatschap, gratis dit blad, benevens de voortreffelijke Handleiding tot aanlering der nieuwe taal, bewerkt door den heer J. Braakman. Aanvragen voor lidmaatschap worden gericht tot het bureau dezer vereeniging: Groote Houtstraat 27, Haarlem.


Met zekerheid kan thans worden gemeld, dat dit blad in de maand Juli tweemaal per maand zal gaanv erschijnen. Terwijl het op den 1sten van iedere maand verschijnende nummer zijn gewonen loop alsdan zal blijven behouden, zal het op den 15den van iedere maand vershcijnende nummer geheel uit Volapük-tekst bestaan. Tot bevordering der Volapüka-lectuur zal alsdan voor de Nederlandsche beoefenaars, mits ook tevens lid zijnde van de Zenodaklub Nedäna, een wedstrijd worden uitgeschreven, welke zonder twijfel ook in het buitenland navolging zal verdienen.

Alle stukken namelijk, welke der redactie ter plaatsing zullen worden toegezonden, zullen, zoo zij daartoe geschikt zijn, op het eind van het jaar door een daartoe bevoegd comité, waaraan de namen der schrijvers onbekend zijn, beoordeeld worden. Als prijzen zijn gesteld, door J. M. Schleyer: diploma's van verschillenden aard, als tidel, löpitidel, enz.; door het Bestuur onzer vereeniging: een salonportret in lijst van den uitvinder en eenige woordenboeken van Volapük in prachtband. Vervolgens zullen bedoelde artikelen gezamentlijk in brochure-vorm worden overgedrukt, waarvan ieder, die minstens twee kolommen heeft bijgedragen, gratis een exemplaar ontvangt. Zoowel degelijke Vlapük, ruime toezending, als meesterlijke overzetting, zullen elk afzonderlijk worden bekroond. Om echter elk wat wils te geven, zal alsdan ook een aanvang worden gemaakt met het opnemen van namen van he, die in Volapük correspondeeren, aanwijzing van hôtels, waar Volapük wordt gesproken enz., benevens eens rubriek, getiteld: „Süds ä kösöms lanedik popas difik”, = „Plattelandsche zeden en gewoonten van verschillende volken”.


Op nader overeen te komen tijd en plaats zijn onderstaande heeren tidels en löpitidels vpa volgaarne bereid een cursus voor Volapük te openen, wanneer dit mocht worden verlangt; ook tot het geven van inlichtingen, schriftelijk of mondeling onderhoud met beoefenaars in Volapük zijn izj ten alle tijde bereid:

R. KERKHOVEN, Lochem,
A. J. S. WERTEN, Beers. (Nbr.).
A. K. BIKBERGEN, Leeuwarden.
S. HUISMAN, Enkhuizen.
J. H. BEEKMAN, Groningen.
J. E. K. VAN WIJNEN, Willige-Langerok.