De Ingenieur/Jaargang 12/Nummer 29/Aankondiging van aanbestedingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aankondiging van aanbestedingen
Auteur(s) Anoniem
Datum 17 juli 1897
Titel Aankondiging van aanbestedingen
Tijdschrift De Ingenieur
Jg, nr, pg 12, 29, 357-358
Brontaal Nederlands
Bron tijdschriften.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[357]


357


No. 29.


[...]


AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.


Maandag 19 Juli.


      Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Bouwen van eene houten hulpschool voor 12 klassen, op een terrein aan de Frederik Hendrikstraat. (Zie Adv. in no. 28.)
      Id. Id. Verbouwen van de openb. lag. school der 1e kl. no. 93 in Saxenburgerdwarsstraat. (Zie Adv. in no. 28.)
      Gorinchem. Voorzitter en Heemraden v. h. watersch. De Overwaard, te 11 ure: 1o. Verrichten van basaltglooiing en aardewerk aan de Hooge Boezemkade van het waterschap aan het Elshout; 2o. Ophoogen en met basaltglooiing voorzien van de buitendijksche los- en laadplaats bij de voormalige Ammersche sluis onder Streefkerk. Bestekken verkrijgbaar bij den secret.-penningm. te Sliedrecht en bij de fabriek aan het Elshout, welke laatste inl. verstrekt.
      Roermond. Best. der vereen. tot instandhouding der school voor gewoon en meer uitgebr. lag. onderwijs, te 4 ure: Bouwen eener nieuwe school met aanhoorigheden, op een terrein gelegen aan de Neerstraat. Inl. bij den archit. Jean Speetjens te Roermond. Aanw. 19 Juli te 10 ure.


Dinsdag 20 Juli.


      Zwijndrecht. Maatsch. Intern. Guano- en Superphosphaatwerken, te 1 ure: Bouwen van eene zwavelzuurfabriek met ovenhuis op haar terrein te Zwijndrecht. Inl. bij den architect P. A. Weeldenburg voorm. vóór 10 ure, op Maandag aan zijn bureau te Rotterdam.
      Doesburg. Burg en Weths., te 1½ ure: Herstellen van den linker vleugel der schipbrug en leveren van een Am. grenen hoofdbalk met 10 M2. beschoeiing enz., benevens maken van een afvioeigoot langs de huizen aan de kleine Wal, met twee vergaarkolken en 45 M. rioolbuis enz.
      Brielle. Burg. en Weths., te 11½ ure: Verbeteren der boorden langs de buitenhaven en uitdiepen dier haven. Inl. ter secretarie. Begr. f 18,000.
      St. Anna-Parochie. Dijksbest. v. h wat. het Oud Bildt: Opruimen van de bestaande en bouwen van een nieuwe vaste brug in den Zuidhoekstermiddelweg onder Vrouwenparochie bij het erf van J. Bouma.


Woensdag 21 Juli.


      Zwolle. Burg. en Weths., te 1 ure: Maken en leveren van een stalen pont voor het Katerveer. Inl. bij den gem.-archt. J. L. van Essen.
      Drachten. Burg. en Weths. v. Smallingerland, te 11 ure: Leggen van nieuwe bestratingen ald. Aanw. 19 Juli te 11 ure.
      Gramsbergen. Burg. en Weths., te 1 ure: Bouwen van eene onderwijzerswoning in de buurtschap de Krim.
      Rotterdam. Dijkgr. en Heemr. v. d. polder Prins Alexander, te 12 ure: a. Onderhoud vanaf den dag der gunning tot den 15 Juli 1898 der kunstwerken behoorende aan den polder; b. Onderhoud over hetzelfde tijdvak van gedeelten straat- en grindweg, dijken en de Rottekade van den polder, waarbij het verhoogen van 2 gedeelten Ringdijk. Inl. bij den hoofdopz. van den polder W. Brandsma Jhzn, Avenue Concordia 1 ald.


Donderdag 22 Juli.


      Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Maken van remstoelen en meerpalen in en langs het buitentoeleidingskanaal tot de nieuwe schutsluis te IJmuiden en van voetbruggen tot verbinding van de bij de invaarten dier sluis aanwezige remstoelen met de sluisfronten en van eene vergrooting der dekken op laatstgenoemde remstoelen, een en ander deel uitmakende van de uitbreiding der sluis- en havenwerken ald. Raming f 53,000. (Zie Adv. in no. 26.)
      Id. Id. Herstellen van eenige gedeelten van de dijken van het Merwedekanaal in de prov. Noordholland. Raming f 5950. (Zie Adv. in no. 27.)
      ’s-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Verrichten van verbouwingen aan- en bouwen van 2 leerlokalen en 1 gang bij de school aan de Neptunusstraat. Aanw. in loco 19 Juli te 2½ ure.
      Schiedam. Burg. en Weths.: Leggen van een riool van cementbeton in de Dwarsstraat te Schiedam. Aanw. 20 Juli te 10 ure.


Vrijdag 23 Juli.


      Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Verrichten van baggerwerk op het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen en in de buitenhaven te Ter Neuzen. Raming f 8000. (Zie Adv. in no. 27.)
      Id. Id. Maken van twee ducdalven en een landhoofd ten behoeve van de drijvende aanlegplaats met toeleidende brug voor de buitenhaven te Ter Neuzen en verrichten van bijbeh. werkzaamheden. Raming f 7150. (Zie Adv. in no. 27.)
      Rotterdam. Vanwege het Min. v. Financiën, te 11 ure: Onderhouden enz. van het gebouw der Rijksbelastingen te Hellevoetsluis tot 31 Maart 1900. Begr. f 1355. Inl. bij den Rijksbouwm. in het 2e district te ’s-Gravenhage en den opz. der landsgebouwen J. Bartels ald.


Zaterdag 24 Juli.


      Nijmegen. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: (Bestek G) Vernieuwen van een gedeelte der afdekking van de overkapping op het station Arnhem. Begr. f 15,400. (Zie Adv. in no. 28.)
      Vlaardingen. Burg. en Weths., te 1 ure: Maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor een ongelijkarmige draaibrug over den nieuwen verbindingsweg te water tusschen de Oude en Nieuwe Haven te Vlaardingen. (Zie Adv. in no. 28.)
      Zaandam. Burg. en Weths., te 2 ure: 1o. Bouwen van eene openb. lag. school met veertien lokalen, met daarmede in verband staande werken, aan het Kattegat bij den Zuiddijk ald.; 2o. Aanleggen van eene straat in het verlengde der Langestraat in de Westzijde ald. Inl. bij den gem.-archt.
      Gramsbergen. Comm. van beheer over den kunstweg van het Jachthuis naar Coevorden, te 12 ure: Leveren van 40,000 straatklinkers, te lossen langs den weg van Ane tot Gramsbergen en vanaf Gramsbergen tot Coevorden op aantewijzen plaatsen.


Maandag 26 Juli.


      Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij, te 1½ ure: (Best. no. 701) Maken van eene spooruitbreiding en vergrooten van de spoorweghaven aan de westzijde, op de halte Loosdninscheweg van den stoomtramweg Den Haag–Scheveningen. Begr. f 7300. (Zie Adv.)
      Idem. Burg. en Weths., te 12 ure: Inrichten van de school aan de Roelof Hartstraat tot eene hoogere burgerschool met 5-j. cursus. (Zie Adv.)
      Id. Id. a. Bouwen van een houten hulpschool met acht klasselokalen op een terrein aan de Ruysdaelkade en b. Vergrooten van de Jan van der Heydenschool tot een school voor 430 kinderen. (Zie Adv.)
      Id. Id. Leveren van straatklinkers geschikt voor voetwegen. (Zie Adv.)
      Id. Id. Leveren van straatklinkers geschikt voor rijwegen. (Zie Adv.)
      Id. Id. Levering van brandstoffen voor verwarming van diverse gemeentegebouwen, voor brandweer en politie en de levering van machinekolen en cokes voor het drijven van de stoomwerktuigen der verschillende gemeentelijke stoomponten. (Zie Adv.)
      Leiden. Burg. en Weths., te 12 ure: Bouwen van eene school der 3de kl. no. 5 aan den Maresingel met leveren en plaatsen der schoolmeubelen en leermiddelen, in 3 perc. (Zie Adv.)
      Delft. Burg. en Weths., te 12 ure: Verbouwen van het bureau van politie op de Markt. (Zie Adv.)
      Tilburg. Bouwen van eene R. K. Kerk met gebouw voor sacristy en cathechismuskamer, enz. voor de nieuwe parochie van O. L. V. van den H. Rozenkrans aan de Hasselt te Tilburg met alle leverantiën, enz. Bestek en teekeningen te bekomen bij A. G. de Beer, archt. te Tilburg, die tevens de noodige inl. geeft.


[358]


No. 29.


358


      Rosendaal (Geld.). Archt. W. Honig te Velp, te 7 ure: Afbreken en weder opbouwen van het hotel Krayesteijn ald. Aanw. op het terrein tot 26 Juli van 10–4 ure door den opz. G. van Bronkhorst. Inl. te bekomen ten kantore van den archit. voorn., alwaar biljetten moeten worden ingezonden op 26 Juli vóór 12 ure.
      Arnhem. Best. v. h. St. Elisabeths Gasthuis, te 11 ure: Maken van den 2en westelijken vleugel van gen. gasthuis. Inl. bij den archt. J. W. Boerbooms.


Woensdag 28 Juli.


      's-Gravenhage. Min. v. Koloniën, te 12 ure: Leveren van: (Bestek no. 203) Onderstellen met verder benoodigd ijzerwerk voor gesloten goederenwagens en open goederenwagens met losse stijlen, gedeeltelijk zonder- en gedeeltelijk met rem, ten dienste der S.S. op Java; (Bestek La. L2) verzinkt ijzerdraad en verzinkt ijzeren dubbel haakvormige isolatordragers, ten dienste van den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in Ned.-Indië; (Bestek La. M2) mijnwagens met toebehooren, benevens rompplaten en moerbouten als reserve, ten dienste der exploitatie van het Ombilien-kolenveld; (Bestek La. N2) gegalvaniseerd vloeiijzer; (Bestek La. O2) vloeiijzer ten dienste van het Dep. van Oorlog in Ned.-Indië; (Bestek La. P2) vloeiijzer; (Bestek La. Q2) schroefpalen en schroefbladen, met toebehooren, ten dienste van het Dep. van B. O. W. in Ned.-Indië. (Zie Adv. in no. 28.)
      Idem. Architect H. Wesstra Jr., te 8 ure: Afbreken van 4 panden te ’s-Gravenhage en dáár ter plaatse maken van een gebouw voor de ’s-Gravenh. Ambachtsvereeniging. (Zie Adv.)
      Ermelo. Burg. en Weths., te 1 ure: Verbeteren en verharden van den weg van het station Ermelo-Veldwijk naar den Zuiderzeeoever bij Palmbosch en van een gedeelte van den weg naar ’s-Heerenloo. Inl. bij den archt. der gemeente D. Kok Jz. te Harderwijk. Aanw. in loco 21 Juli, uitgaande te 1 uur ’s namiddags van het station Ermelo-Veldwijk.


Donderdag 29 Juli.


      Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Leveren en verwerken van puin tot versterking der boorden van het Merwedekanaal in de prov. Noord-Holland. Raming f 3,500. (Zie Adv. in no. 27.)


Vrijdag 30 Juli.


      Nijmegen. Burg. en Weths., te 2 ure: Uitdiepen der nieuwe haven ald. Inl. bij den gem.-archt.