Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 81/Nummer 191/Avondblad/Berichten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Berichten
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 12 juli 1924
Titel ‘Berichten. Adriaan van Oordt’
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 81, 191
Editie, pg Avondblad A, gewijd aan de Letterkunde, 6-7
Opmerkingen Pieter Bruegel vermeld als Pieter Brueghel
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

[6]

6

[...]

Berichten.

Adriaan van Oordt.

      Mochten we onlangs een tweeden druk van Irmenlo, den eersten roman van den zoo begaafden doode, aankondigen; van zijn tweede Veluwe-verhaal Warhold, heeft de heer C. A. J. van Dishoeck te Bussum thans een derden druk in twee deelen kunnen uitgeven.

      In het najaar zal bij Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam het laatste boek van Couperus verschijnen, Het snoer der ontferming geheeten. Van dit werk worden bovendien een vijftigtal genummerde exemplaren op Japansch papier in den handel gebracht.
      Van Jo van Ammers Küller verschijnt in het najaar bij dezelfde uitgeefster Het doornige pad en van D. Th. Jaarsma: Hoe het Bloesemde.

      Mevrouw Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk heeft een lijvige studie gepubliceerd over: De Voorwaarden tot Hernieuwing der Dramatische Kunst. Het boek, dat dertig afbeeldingen bevat, is verschenen bij W. L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij te Rotterdam.


[7]

7

      Van het Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst, door Frans Vermeulen, is bij Martinus Nijhoff te ’s-Gravenhage de tweede aflevering verschenen.

      Uitgegeven met voorkennis van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is bij de firma Oosterbaan en Le Cointre te Goes verschenen: Scholenbouw door E. J. Rothuizen, architect te Arnhem, H. J. Kockx, architect bij de rijksonderwijsgebouwen te ’s-Gravenhage en K. Brants, inspecteur aan het L. O. te Leiden.

      Van Vrede Gezocht, door Amy le Feuvre, heeft La Rivière & Voorhoeve te Zwolle een vierden druk uitgegeven.

      L. Hudson heeft zijn „karakteristieken”, die vroeger in de „Mosgroene” zijn verschenen, gebundeld: de vaak geesteige opmerkingen over „De dingen gedoe”; de „Bloemtuiltjes en Menagerietjes”, die wel aan Jules Renard doen denken; de „Atmosfeertjes” over zon en regen en sneeuw. Velerlei Verwanten werd de verzameltitel. (’s-Gravenhage, Uitgevers-Bureau „Boek en Periodiek”).

      Edam blijft niet achter in den wedijver der Nederlandsche steden, nieuwe en volle aandacht te vragen voor het goede en schoone en nuttige van bijzonderen aard, dat de eene gemeente onderscheidt van en, uit het oogpunt der propaganda, bevoorrecht boven andere. Met medewerking van het gemeentebestuur heeft D. Y. Alta te Amsterdam uitgegeven: Edam met de visscherswijk Volendam. Geschiedenis, beschrijving en talrijke afbeeldingen.
      Alta heeft ook een geïllustreerden gids voor de gemeente Velsen uitgegeven. Hij is bewerkt door den gemeentesecretaris, den heer J. Kostelijk, en beoogt, door tekst en illustraties, in wijden kring bekendheid te geven aan het plaatselijk wezen, streven en werken der gemeente Velsen.
      Van algemeenere strekking is de geïllustreerde gids: Uitstapjes door Nederland, door W. F. Crouwel te Utrecht uitgegeven in samenwerking met de Alg. Ned. Vereen. voor Vreemdelingenverkeer. Voor de zevende maal biedt dit boekje voorlichting bij het kiezen van een zomeruitstapje. De beschrijvingen zijn vermeerderd met die van Ameland en Schiermonnikoog.

      Bij W. J. Thieme & Cie. te Zutphen is een tweede herziene druk verschenen van: „Latijnsche Termen in het dagelijksch leven”, bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien door Adagiarius. Achterin vindt men een lijst der voornaamste woorden en een overzicht der aangehaalde schrijvers.

      In de bekende reeks Weten en Kunnen (Amsterdam, Uitg. Mij. „Kosmos”; Assen, Uitg. Mij. v./h. Fa. W. v. Gorcum) zijn verschenen: Afd. Kleinveeteelt: G. J. D. Mingelen, De Postduif; P. J. Wijk Pzn., Pluimvee houden op de Boerderij; G. Muys, Ziekten en Gebreken bij Hoenders. — Afd. Plant, Bloemen en Vrucht: J. F. Ch. Dix, De Dahlia.

      Bij de N. V. De Standaard, Brussel, zal binnenkort verschijnen het tweede werk der reeks Eigen Schoon onder leiding van Dr. M. Cordemans. Het wordt aan Pieter Breughel gewijd. Jozef Muls schrijft, naar aanleiding van de plechtige vieringen te Brussel, een studie, die ’s meesters persoonlijkheid, in verband met zijn tijd, met zijn weergalooze kunst en met onzen tijd, in ’t licht zal stellen. Het werk wordt verlucht met twintig afbeeldingen naar kenschetsende werken van den meester.
      De oplage is beperkt tot 225 exemplaren, waarvan 25 op simili-japansch papier, onder perkamenten omslag met gouden lettering, met den naam van den inteekenaar op de pers genummerd van 1 tot 25.

      In de uitgeverij van het Staatliche Bauhaus te Weimar zijn een serie werken betrekking hebbende op de nieuwste kunstrichtingen, in voorbereiding. Ook van de ten onzent bekende propagandisten Piet Mondriaan en Theo van Doesburg zullen in de serie Bauhausbücher eenige werken verschijnen en wel van den eerste Das neoplasticismus, van den laatste Grundbegriffe der neuen Gestaltenden Kunst en In Kampf um das Neue, hetwelk in een kort bestek een overzicht van den „Stijl”-arbeid van 1917 af zal geven. Beide laatste werken zullen rijkelijk van illustraties zijn voorzien.

      De firma Duckworth te Londen kondigt tegen het najaar een roman door Joseph Conrad en Ford Madox Hueffer aan: The Nature of a Crime, a study of a man’s mind at the crisis of a great emotional drama.