Het Vaderland/Jaargang 60/31 juli 1928/Avondblad/Huldiging van architect Jan Wils

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Huldiging van architect Jan Wils
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 31 juli 1928
Titel Huldiging van architect Jan Wils
Krant Het Vaderland
Jg 60
Editie, pg Avondblad A, [1]
Opmerkingen Willem Kromhout vermeld als Kromhout, Pieter Scharroo als Scharroo
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

HULDIGING VAN ARCHITECT JAN WILS


De huldiging van den architect Jan Wils, den bouwer van het Stadion, te
Amsterdam door Nederlandsche kunstenaars.


      Bij de aanbieding der oorkonde, ter huldiging van den architect Jan Wils als bouwer van het Stadion te Amsterdam heeft de heer Kromhout, het woord nemende voor dr. Berlage, die in Weenen verblijft, melding gemaakt van het ontstaan van de op touw gezette huldebetooging, die van alle zijden medewerking had ondervonden. Aan tal van vereenigingen werden uitnoodigingen gezonden — slechts enkele meenden, niet te moeten mededoen; zoo noemde spr. met eenig leedwezen „Architectura et Amicitia” en „Opbouw”. Tusschen hen, die wel en niet aan deze huldiging deelnamen, zag hij het verschil, dat bestaat tusschen menschen, die hun hart en zij, die slechts hun verstand laten spreken of het verschil, dat tusschen Ionische soepelheid en gracie en Dorische stoerheid bestaat.
      De tentoongestelde foto’s beschouwende, zeide hij, dat in deze ontwerpen iets des kunstenaars zit, het gebouw is meer dan alleen een goed gebouw. Als blijk hiervan noemde hij den grappigen bijnaam, die aan den Marathontoren gegeven wordt, n.l. „de leftoren”, hetgeen men als een eerenaam zou kunnen beschouwen.
      Ten slotte zeide spr.: laten wij erkennen, dat Wils tot onze mede-kunstenaars behoort en van dat oogenblik af verklaar ik hem een „soldat de Dieu” in artistieken zin.
      De heer Scharroo, vice-voorzitter van het N. O. C., sprak namens dit comité een woord van dank voor den arbeid door Wils verricht. Hij prees de ligging van het Stadion in zijn omgeving; hij sprak van den lof, dien zoowel Nederlandsche als buitenlandsche gebruikers voor het gebouw hebben, en die een Stadion, dat 40,000 menschen in 7½ minuut kunnen verlaten, bewonderen. Ook in sporttechnisch opzicht slechts lof. De heer Scharroo roemde de goede samenwerking tusschen bouwcommissie en architect. Hartelijk dank.
      Hierna bood de heer Kromhout namens het huldigingscomité een krans aan. Mevrouw Wils ontving bloemen.