Architectura/Jaargang 5/Nummer 1/Mededeelingen van het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mededeelingen van het Genootschap’ door J.L.M. Lauweriks
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 1 (zaterdag 2 januari 1897), [p. 1]. Publiek domein.

[ 1 ] MEDEDEELINGEN VAN HET
GENOOTSCHAP.

 1o. Het nieuwe bestuur is samengesteld als volgt:

 Jos. Th. J. Cuypers, Voorzitter.

 W. van Boven, Vice-voorzitter.

 J. L. M. Lauweriks, 1e Secretaris.

 H. J. Wallen Jzn., 2e Secretaris.

 J. G. van Gendt ALzn., Penningmeester.

 M. Cornelissen, Bibliothecaris.

 De 1047ste gewone vergadering zal gehouden worden op Woensdag 6 Januari 1897, ’s avonds 8 uren in het genootschapslokaal, American-Hotel, Leidscheplein.

 Agenda:

 a. Opening der vergadering door den Voorzitter Jos. Th. J. Cuypers.
 b. Installatie van de heeren A. van der Lee en G. Vermeulen, op de vorige gewone vergadering als lid aangenomen.
 c. Verkiezing van een lid der Redactie uit het bestuur in plaats van den heer M. de Jongh.
 d. Het kiezen van drie nieuwe Redactieleden in plaats van de heeren H. G. Jansen, C. W. Nijhoff en Jos. Th. Cuypers.
 Als voorzitter van het bestuur vervult laatstgenoemde de functie van den heer W. Kromhout Czn.
 Het bestuur stelt de volgende candidaten als lid der Redactie: K. P. C. de Bazel, W. C. Bauer en M. de Jongh.
 e. De benoeming van twee lokaalcommissarissen.
 f. Lezing door den heer J. L. M. Lauweriks, onderwerp Géometrie. Daar deze lezing een groot gedeelte van den avond in beslag zal nemen, worden heeren leden dringend verzocht te acht ure precies ter vergadering te komen.

 2o. In het genootschapslokaal blijven tot na de gewone vergadering van 6 Januari 1897, de antwoorden tentoongesteld, ontvangen door de „Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Groningen” op een harer prijsvragen voor een ontwerp van een burgerwoonhuis.

 3o. Als buitenleden van het Genootschap zijn toegetreden Jos. H. Teeuwisse te ’s Gravenhage en de heer H. W. Mol, bouwkundige te Arnhem, terwijl de heer Joh. Stuyt van gewoon lid buitenlid is geworden.

 4o. Aan den heer C. W. Nijhoff is ontslag verleend als afgevaardigde voor het Genootschap in de „commissie tot veredeling van het ambacht door het uitgeven van leerboeken.”
 Door het Bestuur is daarop de heer K. P. C. de Bazel uitgenoodigd deze functie te vervullen, hetwelk door dezen werd aangenomen.

 5o. In het plaatwerk „de Architect,” zevende jaargang 1896 eerste en tweede aflevering, Tekst bij de platen no. 200 en 201 staat: Beeldhouwwerk door M. Hoek, dit moet zijn: M. Hack.

 6o. Het verzenden van den nieuwen Kalender voor 1897 zal door de bestuur- en redactie-verandering eenige vertraging ondervinden.

Namens het Bestuur, 
De 1ste Secretaris,
J. L. M. LAUWERIKS.