Architectura/Jaargang 5/Nummer 4/Kalenders

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Kalenders’ door B.
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 4 (zaterdag 23 januari 1897), p. 25. Publiek domein.
[ 25 ]
KALENDERS.

 de kroniek van 17 januari jl. geeft eene beschouwing over Versieringskunst, waarin door j. k. een paar laatst verschenen Kalenders worden besproken.
 Dat bij gebreke van den gewonen schrijver over dergelijke onderwerpen, zulk werk in handen valt van den literator geeft lichtelijk aanleiding tot absurditeiten, vooral misplaatst in een blad dat gewoon is de dingen zoo zuiver mogelijk te stellen; de schrijver, wiens inzicht in vele zaken zeer te prijzen valt, getuige hetgeen hij zegt over den Kalender van de Boek- en Handelsdrukkerij m. j. p. van santen, moest daardoor juist weerhouden worden zich te wagen aan beoordeelingen, waarbij het aankomt op kennis van de wordingswijze, wanneer hij die, zooals hier blijkt, niet bezit.
 Besproken en als goed geapprecieerd is hier werk dat, uit een eenvoudig oogpunt bezien, niet anders dan slecht te noemen is. Zonder den vervaardiger daarvan eenig hem toegekend talent te ontzeggen, verdient het toch sterke afkeuring, ter wille van usance of modeargument, de groote gebreken zoo licht te tellen of niet op te merken, waarmede zeer zeker den vervaardiger geen dienst wordt gedaan, te oordeelen naar de in den laatsten tijd van hem verschenen werkjes, die juist allen dezelfde gebreken van oppervlakkigheid en gemis aan algemeen samenstel vertoonen.
 Bij dezen Kalender is de onbruikbaarheid al zeer in het oog loopend; op een vel papier groot 61 × 42 cM., is een jaarkalender geplaatst, die juist ⅙ van het oppervlak beslaat en die, zonder er vlak bij te zien, niet te lezen is. De rest van het blad is gevuld met firma-naam, gebr. braakensiek, amsterdam, en slecht samengestelde, grootendeels aan houtsnede ontleende ornamentmotieven en het geheel is daarbij ongelukkig wat kleur betreft, groen, geel, donker en lichtbruin, zoo gecombineerd dat ’t een wel dragelijk maar dor effect maakt.

b.