Architectura/Jaargang 5/Nummer 6/Mededeelingen betreffende het genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mededeelingen betreffende het genootschap’ door [J.L.M. Lauweriks]
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 6 (zaterdag 6 februari 1897), [p. 31]. Publiek domein.

[ 31 ] ME­DE­DEE­LING­EN BE­TREF­FEN­DE HET GE­NOOT­SCHAP.

 1o. Als buitenlid is toegetreden de Heer j. p. van oostveen te brussel en de Heer a. du bois, opzichter bij den waterstaat en ’s lands B[.] O. W. te malang, Residentie pasoeroean ned. indië. Als aspirantlid trad toe de Heer george ruetes, teekenaar te amsterdam.
 Na ballotage is de Heer l. f. edema van der tuuk, Beeldhouwer te amsterdam, als gewoon lid van het genootschap aangenomen.
 2o. Bij opening van den naambrief motto „nat,” den bekroonde der 11e schetsprijsvraag bleek de vervaardiger te zijn de Heer j. teppema, bouwkundige te haarlem.
 De bekroonde ontwerpers der 12e schetsprijsvraag „Ontwerp voor de beëindiging van een ronden traptore[n],” worden bij deze uitgenoodigd aan den 1en secretaris mededeeling te doen: le of zij de toegezegde bekroning aanvaarden, 2e of zij in de opening van hun naambrief en publicatie van hun naam toestemmen.
 3o. Op de door het genootschap uitgeschreven 2e prijsvraag 1896—1897 „een dorpsstation” zijn ingeleverd vijf antwoorden, nl.
 1. Motto: buiten.
 2.  halt.
 3.  greenwich.
 4.  halfweg.
 5.  vert. gedeelde cirkel, half rood, half wit (geteekend).
 4o. Mededingers naar de Eerste genootschapsprijsvraag 1896—97een genootschapsgebouw” worden er aan herinnerd, dat de inlevering moet plaats hebben 1 maart 1897 vóór 12 uur v.m.
 5o. Mededingers aan alle prijsvragen worden verzocht op den rechterbovenhoek van alle ingezonden teekeningen en tevens op den gezegelden naambrief te vermelden:
 1o. het nummer der prijsvraag.
 2o. de soort der prijsvraag.
 3o. den datum van inzending.
 4o. het jaartal der groep waartoe de prijsvraag behoort.
 6o. Tot Leden der Redactie, in plaats van de Heeren m. de jongh en c. w. nijhoff zijn gekozen de Heeren j. b. lambeek en l. f. edema van der tuuk. Beide heeren hebben die benoeming aanvaard.
 De redactie van het weekblad architectura is dus nu samengesteld als volgt:
 jos. th. j. cuypers, voorz.
 k. de bazel, secr.
 j. l. m. lauweriks.
 johs. b. lambeek jr.
 l. f. edema van der tuuk, beeldhouwer.

 7o[.] Als onderwerpen der Prijsvragen voor 1897–1898 zijn op de 1049ste vergadering gekozen:

 a. Een groot winkelgebouw met boven kantoorlokalen.
 b. Eene vischmarkt voor eene kleine stad.
 c. Een ameublemement. Tafel, stoel en penantkastje.

 De programma’s hiervoor zullen in overleg met de Jury worden vastgesteld en daarna gepubliceerd.

 8o. Ingekomen ontwerpen op de 1e serie der uitgave prijsvragen.
 A. Ontwerp voor eene buitenwoning.
 1o. Motto „Simplex” met 3 teekeningen.
 2o.  Maria”  3 
 3o.  „A. B.”  4 
 4o.  Nooit af”  2 
 C. Ontwerp voor een onderpui van een winkel van ijzerwaren.
 1o. Motto „IJzer” met 2 teekeningen.
 D. Ontwerp eener herberg voor eene kleine stad.
 Motto „Vergunning” met 2 teekeningen.
 Ontwerp voor eene kleine Villa aan zee.
 Motto „Kreeft” (geteekend) met 5 teekeningen.
 Totaal 21 teekeningen.