Architectura/Jaargang 5/Nummer 8/Informatiebureau

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Informatiebureau. Technische Vakvereeniging (Goedgekeurd bij Kon. Besl. 24 Juni 1896. No. 34.)’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 8 (zaterdag 20 februari 1897), p. 52. Publiek domein.

[ 52 ]

informatiebureau technische vakvereeniging
(Goedgekeurd bij Kon. Besl. 24 juni 1896. No. 34.)

 M. M.
 Ter meerdere bekendmaking van het Informatie-Bureau van bovengenoemde vereeniging en ter bespoediging der aanvragen wenschen wij de volgende regelen onder Uwe aandacht te brengen.
 Elke werkgever kan op aanvrage formulieren volgens model A kosteloos toegezonden krijgen van een der onderstaande adressen.
 Eenvoudige toezending van een ingevuld formulier aan een der bureaux van plaatsing wordt beschouwd als eene aanvrage tot opgave van candidaten, welker beantwoording zoo spoedig mogelijk geschiedt.
 Elke werkzoekende wordt verzocht formulier B zoo duidelijk mogelijk in te vullen.
 Eenvoudige franco toezending wordt beschouwd als eene aanvrage om plaatsing. Opgave van vacante betrekkingen geschiedt dan zoo spoedig mogelijk.
 Mededeelingen welke H. H. werkgevers of werkzoekenden van niet algemeenen aard achten moeten per afzonderlijk schrijven vermeld worden. Tevens moeten wij dringend verzoeken de formulieren zoo uitgebreid mogelijk in te vullen, vooral met het oog op het inwinnen van informatiën.
 Mocht bij H.H. werkgevers buiten het Informatie—Bureau om eene loopende vacture vervuld worden dan houden wij ons voor bericht aanbevolen.
 Wij vestigen nog de bisondere aandacht op het feit, dat het Informatie-Bureau samenwerkt met het Bureau voor Plaatsing van Opzichters en Teekenaars der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
 De Technische Vakvereeniging omvat de volgende vakken: Burgerlijke Bouwkunde, Waterbouwkunde, Scheepsbouwkunde, Metaalindustrie, Kunstnijverheidsvakken.

Hoofd-Informatie-Bureau:
m. couturier, jr. Van der Helststraat 29, amsterdam.
Informatie—Bureaux.
g. h. adema, Smidswater 25a, ’s gravenhage.
p schotel, Goudsche Singel 74, rotterdam.
d. a. willemsen jr. Nieuwe Gracht 71, utrecht.

 Voor nadere inlichting omtrent bovengenoemde vereeniging wende men zich tot den Heer p. schotel, 1e Secretaris, Goudsche Singel 74, rotterdam.

Model A.

 No.
 Franco op te zenden aan het Bureau
 In te vullen door den werkgever:
 Naam
 Woonplaats (volledig adres)
 Omschrijving van de vacature:
 Gestelde eischen
 Toe te kennen salaris
 Nadere door den Werkgever zelve gewenschte mededeelingen

Model B.

 No. Datum van aanmelding
 Geplaatst bij:
 Franco op te zenden aan het Bureau.
 In te vullen door den sollicitant:
 Naam
 Voornamen voluit
 Woonplaats (volledig adres)
 Leeftijd
 Gehuwd of ongehuwd
 Gedurende de laatste twee jaren werkzaam geweest bij:
 * Godsdienst
 * Laatst genoten salaris
 Verlangd salaris
 Gewenschte betrekking
 Nadere door den sollicitant zelve gewenschte mededeelingen:
 Heeren sollicitanten moeten binnen twee maanden, na inlevering van dit inschrijvingsbiljet, aan het Bureau kennis geven van hunne al of niet plaatsing, daar zij bij het in gebreke blijven daarvan, beschouwd worden als te zijn geplaatst.
 * Deze informatiën worden den Heeren Werkgevers alleen op strikte aanvrage verstrekt.
 Sollicitanten naar eene betrekking (nadere inlichtingen direct te verkrijgen aan ons bureau).

Bouwk. Opz., Teekenaar, ongeh., Salaris f 60 à f 80 per maand.
of gehuwd, 90
90
of Uitvoerder 80
85
f 85 à 90