Arnhemsche Courant/Jaargang 58/Nummer 5329/Doesburg, 26 april

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Doesburg, 26 april’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Arnhemsche Courant, maandag 8 mei 1871, [p. 1]. Publiek domein.

[ 1 ]  * Doesburg, 26 april. Men kan zich niet herinneren, in deze gemeente drukker dag bijgewoond te hebben dan de dag van heden. De oorzaak daarvan was, de op heden gehouden paarden-, vee- en jaarmarkt. De geheele stad was als het ware in ééne markt herschapen. De aanvoer was, niettegenstaande den daarvoor ongunstigen toestand, veroorzaakt door den buitengewoon hoogen waterstand, zeer groot te noemen, zoowel van vee, als van hout- en lederwerk, linnen, enz. Ook was de omzet in een en ander redelijk goed, zooals blijkt uit den volgenden staat. Er waren aangevoerd:

397 stuks hoornvee, waarvan verkocht 272
310 » varkens en biggen, » » 293
35 » paarden, » » 10
697 » linnen, » » 333

 De handel in de overige artikelen was naar evenredigheid; het berouwde niemand, zijne waren alhier ter markt gebragt te hebben.
 De premien, welke uitgeloofd waren voor de koopers van het grootst aantal hoornvee, zijn toegekend de eerste aan den heer Gerbrands van Angerlo, de tweede aan den heer Liefmann van Dinslaken, en de derde aan den heer M. Vos van Arnhem. De tentoonstelling der prijzen voor de verloting, welke uitsluitend op deze markt aangekocht waren, lokte evenzeer vele bezoekers, en mogt de voor deze verloting benoemde commissie de voldoening smaken, dat ieder zijne goedkeuring en tevredenheid over een en ander toonde. De verloting zelve, welke des namiddags werd gehouden, liep in de best mogelijke orde af, niettegenstaande den verbazenden toevloed van nieuwsgierigen en houders van loten, die zoo groot was dat de groote zaal aan het Veerhuis ze niet allen kon bevatten.
 Wij hopen in het belang van de stad onzer inwoning, dat de markt-commissie in het vervolg altijd hare pogingen met zulk een glansrijk succès moge beloond zien, als thans het geval geweest is.