Bijblad

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükel Nedänik


BIJBLAD
VAN
VOLAPÜKEL NEDÄNIK
1 APRIL 1888.Bij genoegzaam abonnement zal dit bijblad, bij de verschijning van het Juli-nummer, in vorm en grootte met het hoofdblad worden gelijkgesteld, doch zal alsdan geheel in Volapük worden opgesteld, gewijd aan algemeenen handel en literarische kunst. Het met Hollandsche tekst verschijnt op den 1sten, het met VOlapük tekst op den 15den van iedere maand, zonder prijsverhoging.Centrale Nederlandsche Volapükvereeniging
„Balif mekom Valüdi“.
BUREAU: Groote Houtstraat No. 27, HAARLEM.


Ten einde Volapük op de meest spoedige wijze voor het internationaal verkeer dienstbaar te maken, richt het Bestuur van bovengenoemde Vereeniging, de volgende uitnoodiging:

1o. Aan allen, die zich op ee eenigerlei wijze met het onderwijs der jeugd belasten, teneinde genegen te zijn de Volapük te bestudeeren en vervolgens op hunne scholen of inrichtingen van bijzonder onderwijs gelegenheid te geven tot het aanleeren dezer taal.
2o. Aan Buitenlandsche handelaars of reizigers, ten einde ook eveneens genegen te zijn Volapük te bestudeeren, haar in toepassing te brengen en zich tot Buitenlandsche handelshuizen te wenden met verzoek in correspondentie te willen treden met gebruikmaking van Volapük.
3o. Aan alle tidels-volapüka van Nederland, om als werkelijke tidels op te treden, zoowel door onderwijs in Volapük te verstrekken, als door het oprichten van nieuwe vereenigingen, medewerking aan ons blad of iets dergelijks.
4o. Aan allen, die gelijken tred wenschen te houden met den vooruitgang onzer eeuw, om, tot onderlinge samenwerking en verstandhouding, Volapük naar krachten te verspreiden en lit te worden van de Centrale Nederlandsche Wereldtaalvereeniging (Volapükaklub zenodik Nedäna).

Deze vereeniging arbeidt met alle kracht aan het edele werk: Verspreiding der Volapük in ons Vaderland. Tegen eene jaarlijksche contributie van f2.- ontvangt men, behalve het bewijs van lidmaatschap, gratis dit blad, benevens de voortreffelijke Handleiding tot aanleering der nieuwe taal, bewerkt door den Heer J. BRAAKMAN. Aanvragen voor het lidmaatschap worden gericht tot het Bureau dezer Vereeniging, Groote Houtstraat 27, Haarlem.

Aan hen, die niet in de gelegenheid zijn lid te worden der Centrale Vereeniging, wordt in dt Bijblad op gemakkelijke en eenvoudige wijze Volapüka onderricht geschonken.


HET BESTUUR.
Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Bijblad&oldid=14567"