Bredasche Courant/Jaargang 115/Nummer 120/Boekbeschouwing

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Boekbeschouwing’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Bredasche Courant, zaterdag 8 september 1906, Tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.
[ Tweede blad, 3 ]

BOEKBESCHOUWING.

 Methodisch hygiënisch spreken, door Chr. Egener—van Eyken. Uitg. W. L. Brusse, Rotterdam.

 Als bekend mag worden aangenomen, dat bijna alle spraakgebreken in de eerste kinderjaren ontstaan en dan meestal met weinig moeite genezen kunnen worden. Dat er nog zooveel spraakgebrekkigen zijn, is dus in de eerste plaats te wijten aan de ouders, die deze gebreken onbestreden laten toenemen. Gelukkig wordt in den laatsten tijd meer zorg geschonken aan het spreken van kinderen en ook tal van volwassenen hebben met goede resultaten hun spraakgebrek door methodisch oefenen hersteld.

 Niet ieder is in de gelegenheid de soms kostbare geneesmethode te volgen, door zich tot een deskundige te wenden en een geschikte handleiding tot zelfoefening ontbrak nog ten eenemale. Mevrouw Egener, spreek-leerares aan verschillende inrichtingen van onderwijs te Rotterdam, heeft zich met kunde, liefde en toewijding gezet tot het schrijven van zoodanig werk. Niet om den spraakleeraar overbodig te maken, maar om den opvoeder, onderwijzer en spraakgebrekkige de kennis te verschaffen, om in de eenvoudigste gevallen zelf met vrucht te kunnen ingrijpen, en bovenal, om te voorkomen, dat men het kind schade doet, door een verkeerd optreden — daartoe werd dit met groote zorg saamgestelde boek geschreven.


 De verzorging van neus, keel en mond, een wapen in den strijd tegen de tuberculose en andere ziekten, door I. C. Henkes. Uitg. F. van Rossen, Amsterdam.

 De heer Henkes, keel-, neus- en oorarts te Amsterdam, heeft in meer ruimeren kring bekend willen maken de wijze waarop infectiekiemen, vooral de tuberkelbacillen, ons lichaam kunnen binnendringen. Meer in ’t bijzonder vestigt hij in deze helder, populair geschreven brochure de aandacht op de rol, die volgens onderzoekingen van den laatsten tijd, de amandelen hierbij spelen en geeft tevens nuttige wenken, hoe men een binnentreden van die ziektekiemen in zijn lichaam kan tegengaan.
 Een goed boekje.


 Een onbekende natuurwet, door dr. Carl du Prel. Uitg. J. S. Dijkhof, Den Haag.

 De eerste druk van dit werkje over occulte wetenschappen verscheen onder den eenigszins onjuisten titel: Onbekende natuurwetenschappen. Onbekend en weten zijn twee geheel contradictoire begrippen. De nieuw titel is gelukkiger. De vertaler Ed. F. W. Croers, werkte voor den tweeden druk de brochure geheel om.


 Wetten. Uitg. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle.

 Verschenen zijn een doorschoten uitgave van de wet op het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd, dezelfde, wet in de Schuurmans editie, de grondwet, wet op de inkwartieringen en de onteigeningswet, alle met aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabethisch register.


 Vademecum. Uitg. Holkema & Warendorf, Amsterdam.

 Nummer 34 van de Practische 10 cents bibliotheek bevat een handleiding bij het wasschen, ontsmetten, uitmaken van vlekken en uitstoomen en opmaken van lijf-, tafel- en beddegoederen, door E. van Gendt, gepensioneerd generaal-majoor, hoofd-intendant.