Bredero/Rijst uyt den slaap der sonden snoot

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NIEU-JAER LIEDEKEN.

Stem : ’t Is huyden een dagh van vrolijckheyd &c.

Rijst uyt den slaap der sonden snoot,
Weest wacker en voorsichtigh:
Siet op, o mensch! ’t is hooge noot,
Want die saeck is soo wichtigh!
Van d’ aertsche schat sy niet belanght,
Maer daer u saligheyd aenhanght,
Het hooghste goet verkoren;
Den oude mensch willigh versaeckt,
Wilt ghy zyn als een kind naeckt
Vernieut ende heboren.

De oude tijdt is soo snel voor heen
Gelijck een windt gedreven,
Maer d’ oude mensch berooft van reen
Is oud en boos gebleven:
Waer in dat hy verhard, verstijft,
Door d’ oude lust die hem soo drijft
In ’s werelds vals behagen,
Die moetwilligh in sonden blijft
En met God niet is ingelijft,
Die salt te laet beklagen.

Tracht nu de nieuwe tijd begint
Nae nieuwe, goede sinnen,
Den nieuwen mensch God seer bemint.
Die met nieuwe liefd’ beminnen
Sijn waerheyd, sijn woord, sijn leer,
Met nieu vertrouwen inden Heer,
Die mensch mach hem verblijen,
Want Godes gunst, Gods heyl vol eer,
Gods zegen sal na syn begeer,
Hem seer gebenedijen.

Die d’ oude boosheyd staegh behaeght
En kiest tot zijn vermaken,
Die werd in ’t leste hert geplaeght
Met klagelijker wraecke,
Een verschrickelijck loon van ’t quaed
Sal volgen nae de boose daed:
Och menschen laet het quade,
Bekeert u nu eer ’t is te laet,
Dewijl den toegangh open staet
Tot den troon der genade.

Die voor d’ oude valscheydt gruw’t,
En ’t oude quaet recht haten,
Die werden inden Geest vernuwt
En Gods nieuwe lidtmaten
De Heer vernieut dan haer gedacht,
De Heer die geeft haer versche kracht,
De Heer vervormt haer wenschen,
De Heer heeft op dit nieu volck acht
De Heer beschermt dit nieu geslacht,
Wel salig nieuwe menschen.

Geeft Haar dat wy dit Nieuwe Jaer
In nieuwe deughd besteden
En verleent ons menschen te gaer
Een nieu salige vreede.
Vader geeft dat ons hert en Geest
U kinderlijcken eerd en vreest,
Ootmoedigh en bequaeme,
En maeckt ons Heer van nieuwen wil
Godvruchtigh, heyligh ende stil,
Als nieuwelingen, Amen.