Bredero/Sr Fransisco Badens

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SR. FRANSISCO BADENS.

De Deught bewesen het oprecht danckbaer herte,
Hoe weynich die oock sy, wort ’t geender tijt vergeten;
Maar d’ ondanckbare keert haest ’t wit in’t swarte:
’t Is quaet d’ ondanckbare Deught doen, want sy willen ’t niet weten.

Naer alle beleefde eerbiedige ende vrundelijcke groetenisse aen u, mijn lieve eerwaerdighe Heer ende beminde Meester, Soo bidd’ ick u uyt de naem van mijn Vader, die wel hartelijck bid en begeert, oft het u wille nu wel sou wesen ons te willen leenen het gene ghy hem hebt toegeseyt (gelijck ghy weet het stucxken van S. Vrancx), met welcke ghy mijn Vader een aengename dienst en een over-groote vrundtschap sult doen, het welcke wy niet onvergolden en sullen laten, sonder u daer en teghen danckbaerheyt te bewysen nae u waerde; ’t sy oock in wat het sy, sult ghy my ende mijn Vader voor een goed, ja over-goede Vrundt hebben. Ick weet wel dat ons begheeren groot, stout ende onbeschaemt is, ende dat u ’t selfde stucxken lief ende waert is: nochtans vertrouwende on u jonst ende op u gunstige belofte, soo hebben wy ons verkloeckt dit vrundelijck, doch onnoosel, eenvoudigh Requestjen te bieden ende toonen aen u goed-aerdige, milde heusheyt, verloopende oock anders niet als dat ons versoeck ons sal toegelaten worde. Waer tegen wy u opofferen onse goede genegentheyt, macht ende wil, om naer u believen die te ghebruycken, steltse vry te werck naer u eygen begeeren, ghy sult ons willich ende bereyt vinden: wie weet waermen elckanderen kan te hulp comen: niemant leeft voor sich selfs. By aldien ghy onse dese jonste doet ende laet onse wensch gheschien, soo belooven wy u hier neffens, dat wy de Copy niet uyt ons huys sullen laten gaen want het gheschiet alleenlijck om de sinnelijckheyt van mijn Vader, die ’t selfde tot een cieraet op syn plat bewaren wil by syn Juweelen ende schat, en ’t souw my nu wel moghen beuren. Voordts weet ick wel dat ghy met overvloedt van woorden niet beholpen en sijt den Verstandighen is haest ghenoech gheseyt, of: a bon Entendeur il ne faut qu’un parolle. Ist u wil, hoe eerder hoe liever; dus doende sult wel doen.

Wy wenschen u, myn Heer, soo veel gelucx en vreught,
En soo veel goets, als ghy u selfs wenschen meught:
Ghy doet my dickwil deught in veelderleye saken,
Doch ghy sult my nimmermeer meer als u dienaer maken.

G. A. BREDERO.