Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/14 juni/VVt Ceulen, den 11. Dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen, den 11. Dito [=11 juni 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 14 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Ceulen, den 11. Dito.

 Wy hebben van Presburgh, dat alsoo die tydinghe aldaer van het Tumult van Prage aenquam, dat alles in stille was, ende die Hongersche krooninghe tot op Bartholomei, is uyt ghestelt worden.
 Wt Weenen heeftmen, dat den Prager proces, aldaer velen seltsaem is voorkomen, willen niet datmen daer van spreken soude, soo is den Secretaris Michna, van Prage ontloopen zijnde, aldaer oock aencomen. Ondertusschen wert daer oock stercke preparatie vande Heeren Defensoren voor ghenomen, die van Saxen Iulius soude bestellinge op een regiment voetvolck ende 2000. Peerden hebben, ende wert die Trommel aldaer omgheslagen.
 Wt Duytslant wert geadviseert, dat den Geunieerden Vorsten-dach tot Haylbron, als oock den Graven-dach tot Frijdbrugh, wel vergaen zijn, ende wat tot vrede ende eenicheyt dient, getracteert hebben.
 Wy verstaen oock dat in Duytslandt over al Crijchsvolck soude aenghenomen werden, ghelijck dan alreede eenighe Bewelhebbers alhier gheweest zijn, die welcke volck aennemen wilde, maer niet toeghelaten, daerom sy oock van hier wijcken moesten, dewyle de gheestelhcke Cheurvorsten ende Bisschoppen oock volck aennemen wilden.