Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/14 juni/VVt s'Graven-haghe den 13. Dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt s’Graven-haghe den 13. Dito [=13 juni 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 14 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt s’Graven-haghe den 13. Dito.

 Voor weynich daghen arriveerde alhier een Ghesanten van den Groot-Vorst van Moscovien, met eene tamelijcke groote zuyte. Sijnde des anderen daechs van de Ghedeputeerde der Gheneraliteyt, ende vande Heere-Prince, neffens zijnen Heere Broeder ende andere Heeren beseght ende willecom gheheeten. Sijn voorleden Saterdach met eenighe Carotsen inde Gheneraliteyt ter audientie ghebracht worden. Wat hare aenbrenge is, salmen ’tsyner tijt vernemen.
 Voorleden Saterdach smorgens is zijn G. Grave Wilhelm Lodewijck uyt Vrieslant oock hier gearriveert. Ende zijn nu de Ghedeputeerde van de Provincien hier teghenwoordich, comen daghelijckx te samen, hebben een begintsel van hare Generale vergaderinghe ghemaeckt, ende tracteren van hare saken.
 Tot Delft heeft de Ghemeynte haren Magistraet oock doen aenseggen, datse verstaen dat sy luyden hun tot de andere Steden, Dort, Amsterstam, Enchuysen, etc. souden voegen, en̄ mede de poincten by de selve ende de Gheneraliteyt voor goet gevonden, als het houden vande Synode National, afdanckinge der Wartgelders, ende so voortaen approberen. Waer op sy haer beraet noch eenighe daghen ghenomen hadden. Doch souden hun dese weke, als de omvraginghe by de Gheneraliteyt geschieden sal, oock finalijck verclaren. Ende soo voorts by de andere Steden oock gheschieden, om te weten, watse eyndelijck te doen bedacht zijn.