Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/15 november/VVt 'sGravenhaghe, den 14. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt ’sGravenhaghe, den 14. dito. [= 14 november 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 15 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt ’sGravenhaghe, den 14. dito.

 Voorleden weecke is de Prince van Orangien inde vergaderinge vande Heeren Staten Generael geweest, ende aldaer van syne reyse ende besoignes rappoort ghedaen. Terstont daer op is daer oock verschenen den Ambassadeur van Engelandt, geaccompagneert van den Bischop van Landaf als Primaet uyt Lant van Wallis, hier gesonden neffens 3. andere geleerde Theologiens vande Kercken van Groot Britagnien, om te compareren op den Synode Nationael, zijnde over 2. uren geweest inde voorsz vergaderinghe, naernoene waerense S. Excel. gaen besoecken, en̄ ’s anderen daechs vertrock de voornoemde Bisschop met sijn adioincten nae Dordrecht, al waer ooc gearriveert zijn de gedeputeerde Theologātē van Swytserlant uyt de Pfalts, van Hessen en̄ van elders, verwachten daer ooc die van Vrancrijck ende Geneve.
 Voorleden vrydach als syn Pr. Exc. op ’t Raethuys dede verschynen, desen Magistraet, is deselve daernae met eene staedelijcke suyte daer ooc gecomen en̄ als hy hun syne commissie vertoonde heeft de selve op 3. nae alle gecasseert, doende daerop gelijcke vermaeninge en̄ publicatie als in andere Steden geschiet is, verleden saterdach sijn de Officiers vande schutterye oock verandert ende hun den ouden Raedt doen vernieuwen.
 Belangende dese gevangene men heeft in haere saecken noch niet voorder geprocedeert om dat sich noch daegelijcks andere t’haeren laste souden ontdecken, waer over men neerstich vervolch is doende.
 De wyle tot Rotterdam voor weynich dagen eenige beroerte is ontstaen, soo zijn eenige Compagnien Soldaten derwaerts gesonden, men seght datter 5. Compag. in sullen gelegt werden.