Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/15 november/Wt Prage den 28. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Prage den 28. dito. [= 28 oktober 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 15 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Wt Prage den 28. dito.

 Men adviseert uyt Weenē, dat die Oostenrijcsche Standen in groot getal eene versaemelinghe gehouden en̄ hunne gravamina soo wel in Religions saken als anders weder voor gebracht, en̄ insonderheyt gebeden dat de selve (om de welcke sy nu 9. Iaren te vergeefs gesolliciteert hadden) mochtē nedergelegt worden, en̄ hadde de Coninc Ferdinandi gegevene audientie hun goede hope gegeven ende belooft die saecken by den Keyser voor gerecommandeert te houden, daermede hun satisfactie gegeven werde.
 Van wegen onse saecken alhier, off wel hare M. eene suspensie der Wapenen ter discretie van den Cheur Vorst van Saxen gestelt, gelijckewel sy inden aen de Staten van Bohemen gesondene brieven by hare eerste resolutie blijvē, dat naementlijcke die Bohemen voor eerst die Wapenen nederleggen, en̄ sich in haere Majesteyts schoot werpen souden, ’twelck den Standen seer suspect is, en̄ deswegen sulcx in geender maniere ingaen willen, maer veel meer daer deur geresolveert, de saecke met ernst te beginnen, en̄ om geens menschen respects willen langer te toeven. Daer op dan oock eenige vande Heeren Directeurs in’t Leger getrocken, ten eynde met den Generael te delibereren, hoemen den vyandt uyt het Landt brenghen mochte.
 Ondertusschen syn beyde Legers aen een ander geweest, en̄ inde selvige scharmutseringe 400. van des Keysers volck syn doot gebleven. Ende verstaen dat dē Leger van den Grave Dampier van Pilgram aldaer sy vermeenden desen Winter over te blijven, naer Polna op de Frontieren van Moravie geretireert was. De Grave van Mansvelt hout Pilsen noch belegert, hebbende daer voor alreets over 500. man verloren.