Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/22 juni/VVt Prage, den 9 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Prage, den 9 dito [=9 juni 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 22 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Prage, den 9 dito.

 Van Presburgh den 5. deses wert gheadviseert, dat van wegen de Crooninge in Hungeryen noch niet besloten was, dat Boheemsche wesen verhindert seer vele, die Staten begeeren voor eerst dat hare Gravamina afgedaen werde, daer na willen sy tot de propositie treden.
 Wt Weenen heeftmen, dat aldaer eenighe Crijchs bestellinge voor den Keyser voorhanden is, die overste Bucheym, Grave Dampier, Don Balthazar ende die Staudersche met meer andere verwachten op patenten de Spaēsche Ambassadeur aldaer, soude op 300 hondert duysent guldens aengepresenteert hebben, tot assistentie den 5. deses, is de Heere Crain als Keyserlijcke Commissarius alhier aenkomen, des anderen daeghs heeft de selve sich tot de Landt Officiers inde Secretarij begheven, dien derselve, als Heere opperste Borch Grave hier van Wal-steyn, ende Heere Poppen, te gemoete ghegaen, sijn aenbrengen is van wegen hare Majesteyt te insinueren, wat die oorsaeke sy dat met de Landt Officiers voorgaende proceduren is gheweest, daer over die Staten ghevraecht worden, die tot antwoorden gegeven hebben, dat die Apologie vanden verloopenen handel, sulcx genoech uytwijsen sal.
 Den 7. deses s’nachts, sijn de Jesuwyten alle wech ghetrocken, hebben die sleutels tot het Collegie ende Inventaris, met hare verlatene goederen, de Heeren Staten overgegeven. Heden sijn de oorsaken van haer bannissement, inde Lants toge opentlijck afgelesen ende ghedruckt, en̄ op alle straten aen geslagen worden.
 Men verwacht oock alhier, de Erts-Hertoge Maximiliaen, ende Cardenael van Diderichsteen. De Ceurvorst van Saxen soude ooc vele volcx op de beenen hebben, tot defensie van Bohemen, gelijck ooc doen die Slesissche, Moravische, ende Oostenrijcksche Staten.