Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1619/15 mei/VVt Ceulen, den 11. May

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen, den 11. May’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [woensdag] 15 mei 1619. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Ceulen, den 11. May.

 Het schijnt dat den Elections dach tot Franckfort op den 20. Julij noch haren voortganck nemen mochte, hebbende de Cheurvorsten, Pfalts-grave, Meynts ende Saxsen tot Franckfort alreets haer Fourrirs ghehadt, ende die loghementen bestellen laten.
 Die 500. Peerden, soo de Hertoch van Espernon hier te lande deur eenen ghenoemt Crats heeft aengenomen, trecken naer Mets, ende alsoo van daer gheadviseert wert, soo soude des Coninckx van Vranckrijckx leger, maer 2. uren van daer ligghen. Ende wert van Mets oock gheschreven, dat de Gouverneur vant Casteel hem met den Gouverneur d’Espernon vande Stadt vereenicht heeft, en̄ alsoo inden naeme vande oude Coninginne 2000. Mannen te voet, door het Casteel inde stadt ghelaten, voorder soo heeft de Hertoghe van Espernon, begheert, dat de Burghers die oude Coninginne sweeren souden, ’twelck sy wel eerst gheweyghert hebben en daer over in oneenicheyt gheraeckt, soo dat die Stadt wel 3. daghen ghesloten stont, eyndelijck heeft men die Borgers de wapenen afgenomen, ende die opt Casteel draghen laten.
 Van Franckfort heeftmen dat aldaer by de 300. Ruyters door ghepasseert waren, treckende naer den Pfalts. Men verstaet dat alreede by de 1000. Peerden vande Spaensche, in dese Landen gelicht in Elsas aenghecomen waren. Ende datter noch 1000. andere met 6000 te voet op de fronturen van den Marcgrave van Baden ghecomen zijn.