Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1619/19 juni/VVt 's Gravenhage, den 18. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt ’s Gravenhage, den 18. dito. [= 18 juni 1619]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [woensdag] 19 juni 1619. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt ’s Gravenhage, den 18. dito.

 Van Zutphen verstaen wy, dat als zijn Princ. Excellentie daer eenige daghen met deselve vergaderde Landt-Staten, getracteert hadde, is hy na ’t Landt van Cleve ghetrocken, ende voor gisteren alhier ghearriveert. Ende is zijne Genade Graeff Willem Lodewijck, ’s daeghs te vooren uyt Vrieslandt, hier oock aengecomen. Desgelijcx de Ghedeputeerde vande gheunieerde Provintien, die op de groote vergaedering der Heeren Staten Generael verschijnen, welcken Landt-dach, op heden zijn begintsel is nemende.
 Van Londen uyt Engelant wert geschreven, na dat zijne Conincklijcke Majesteyt, selve de saecken tusschen de Engelsche ende Nederlandtsche Oost-Indische Coopluyden byder hant ghenomen, is eyndtlijck t’accoort tusschen beyde Compagnien op Oost-Indien beslooten. De Fransche ende Brabantsche Ambassadeurs, zijne Majesteyt den rouw beclaecht hebbende, waeren wederom vertrocken. Men verwacht noch een Spaenschē Ambassadeur wat die brengen soude, wiste men niet. En̄ waeren de Ambassadeurs uyt Denmarc daer noch present.
 Als Ledenberch, gh’lijc jongst verhaelt, uyt de sloote wederom is gehaelt ende begraven worden, is eyntlijc door last vanden Geweldiger Generael aldaer gepubliceert, dat hem niemant ver vorderen soude, ’t voorsz lichaem weder van daer te lichten.