Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1619/19 juni/VVt Venetien, den 31. May. 1619

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien, den 31. May. 1619’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [woensdag] 19 juni 1619. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien, den 31. May. 1619.

MEt brieven van 25. deses, wert uyt Roomen geschreven, dat de Vice Coninck van Napels over al zijn vertrec van zijn Gouvernement openbaren liet, d’welck hy oock aenden Resident van Venetien heeft aensegghen laeten, met presentatie die lang voor desen ghenomene Galleyen, neffens die inden daer van opgherechten Inventario begrepene goederen te restitueren ende in des Cardinaels Burgia handen te leveren. Interim, liet hy dat Crijchsvolck inder haeste versamelen, met intentie tselve op des Ribera Gallioenen, die aldaer met 2000. Spagniaerts aanghecomen, naer Vado ende alsoo voort nae Duytslant, tot assistentie van den Coninck Ferdinand te zenden.
 Int Hertochdom van Mylanen, wert noch daghelijcx, soo wel het Voet-volck als de Ruyters ghemonstert, ende is te vermoeden, dewyle die Grysons teghen een ander in die Wapenen comen ende die Papisten op Koer, die het sonder dat met hun hielden, getrocken, souden aldaer dat Spaens Crijchsvolck de passagie toelaeten, ende oock alle vrientschap bewysen.
 Wy hebben advijs uyt Constantinopelen, dat aen alle dat Crijchsvolck in Grezia ende Bosnia, by lijf-straffe bevel ghedaen was, hun inden tijdt van 15. daghen, aen die Frontieren van Hongaryen vinden te laeten. Ende was den Emirsaida die voor desen eenen tijt lanck hem in Italien opgehouden, met 20. duysent Mannen te velde ghetrocken, ende hadde den Bassa van Tripoli aengegrepen, 3000. Mannen verslagen ende dat Casteel S. George, daerop hem ghenoemden Bassa gheretireert, eenige dagen lanck beleghert, doch eyntlijck sonder yet uyt te richten af trecken moeten. Ende alsoo nu die Turcken hun bevreesen, dat genoemden Emir intelligentie metten Christenen hebben mochten, hadden beyde Bassen van Dampier ende Aleppo, hun oock te velde begeven ende alle Fortressen wel beset.

Overige vindplaatsen[bewerken]