Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt Ceulen, den 10 October

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen, den 10 October’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Ceulen, den 10 October.

 Wt Francfoort, wert van den 8 deses geschreven dat Grave Heyndric Frederic van Nassau, den 7 deses met alle syn volck by de Geuneerde Vorsten Leger aencomen. De Lantgrave Mauritius soude oock met eenige duysent Mannen daer by comen, de sprake gaet, datter metten eersten eene Entrepresa soude voorgenomen werden. Ondertusschen heeft de Marquis Spinola noch eenige Stedekens inghenomen, als Zummeren, Kirchberg, ende andere plaetsen meer. Daerenteghen souden de Vorsten dat stedeken Gertsheym, tusschen Worms ende Oppemheym ghelegen, den Churvorst van Mentz toebehoorende, oock ingenomen hebben.
 Aen de nieuwe Fortresse tusschen Keulen ende Bon, den Papen-bril ghenoemt, wert noch sterc ghearbeyt, die Stucken geschut daerop gebrocht, zijn 2 naer de stadt Bon ghestelt, 3 naer dat Rijndorf, ende den Rhijn afwaerdts, sullende aldaer een Licent ghelegt werden, ende alle schepen die op ende afwaerts varen, daer moeten aenleggen ende die beyde Tollen van Bacharach ende Caub aldaer betalen moeten, so dat sulcks eenen vremden handel alhier ende op den Rhijnstroom gheven sal.
 Men verstaet uyt Praeg dat die leste genoemde Saxische Leeningh afvoordering wert in druc verveerdicht, ende sal haest uytgaen, daerinne bevinden sich 61 leenstucken van Steden, Dorpen, Casteelen, dewelcke die gebroeders van Coburg ende Eysenach selve in te trecken, ende die leeningen op gedragen worden.