Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/18 september/VVt Oppenheym den 12 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Oppenheym den 12 dito. [= 12 september 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 18 september 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Oppenheym den 12 dito.

 Naer dien Spinola die Stadt Creutsnach met eenighe stucken gheschut beschoten, ende met gewelt voorleden Donderdach ingenomen heeft, is den selven nacht een goet deel van syn volck op Altzey getrocken, daer op in onsen Generael ontrent een ure nae middernacht met 40 Cornetten Ruyters ende dry stucken geschut op getrocken, ende sich naer by Stadt Worms begheven. Des Vrijdaechs smorgens vroech heeft den oppersten Overtraut, Lieutenant Paff, en̄ den Lieutenant vāde Lijfguarde met 220 Archibusiers Ruyters, den Prince van Espinoy, dewelcke de Bagagie met een Compagnie Cuyrassiers convoyeerde, aengegrepen, ende daer op gechargeert. Als nu den Lieutenant Paff oock op hun marcheerde, wiert hy 2 andere Compagnien gewaer, die uyt het Dorp uyt wildē komen, charseerde op deselve dreef hun te rugge. Ondertusschē heeft Obertraut den Espinoy aengegrepen, den Paff ooc wederkeerende, ende alsoo die overhant behouden, den Prince van Espinoy, als oock den Marquis Malespine ende meer andere in onsen Leger gevāgen gebracht , en̄ syn van hun 50 en van d’onse 10 ghebleven. De Heere Generael is gisteren avont spade weder int Legher komen, de Marckgrave van Baden is met die Cavallerye buyten gebleven. Ende soude Spinola Altzey ooc ingenomen hebben, en̄ dewijle het die straete op Worms is, salmen op die Stadt wel toe sien moetē. Nu gaet het hart naer den anderen aen, ende syn onse pertyen met soo vele respect te dragen vele voordeels ingeruymt, so dat wy nu voortaen alle voor vyanden verclaert werden. En is ordonnantie ghestelt sich tot marcheren in gereetschap te houden. Oock vermerctmen dat Spinola sich na Worms begeven wil, dat de onse hem nu te vorē gekomen syn. Spinola heeft voor 2 dagen eenige practijcken vore gehat, met dat hy met synen Leger in’t opbreecken was, meynende de onse souden hem ghevolght hebben, dan soude hy inder nacht sich gekeert, ende onse Schipbrugge ingenomen hebben, maer den aenslach is ontdect, deselve is sterc beschants ende met 2000 mannen bewaert.