Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/21 augustus/Wt Aernhem den 19. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Aernhem den 19. dito. [= 19 augustus 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 21 augustus 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Wt Aernhem den 19. dito.

 Den 25. Deses zijn alle de wagēs over de Yssel ghescheept ende naer Elteren bergh gevaren: denselven dach heeft den Prince van Orangien een Trompetter afgheveerdicht, om op het spoedighste t’ontdecken, waer de Marquis Spinola met sijn volck henen treckt. Oock zijn den 15. ende 17. deses, voorby dese Stadt ende Nimmeghen een seer groote menichte van Soldatente water ghepasseert, met allerley ammunitie ten oorloghe dienende, naer de monster plaetse, te weten teghen over Schencke schants, ende komen de Ruyters oock daghelijcks aen. Van dage sal oock het meeste garnisoen van Deventer, Sutphen, Doesburgh, ende andere op de monsterplaetse komen, soo trecken oock van daghe 19 Compangnien uyt Nimmegē, de Ruyters vā daer, Vtrecht, ende andere plaetsen, sullen oock van daghe op de monster plaetse wesen. Desen morghen sal sijn Princelijcke Excel. hoogher aen van hier vertrecken, met alle dat Krijghsvolck dat hier binnen light, soo te voet als tepeerde, men seght datter een brugge over den Rhijn soude gheleght werden, sonder te weten waer.
 Sijne Excellentie is tegenwoordigh te Emmerick, de generale monsteringhe sal morghen ofte over morgen ten langhsten ghehouden werden.