Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/28 augustus/VVt Ceulen, den 22. Augusti

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen, den 22. Augusti’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 28 augustus 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Ceulen, den 22. Auguſti.

 De Brieven uyt Switserlandt brengen mede dat de Grisons die rebellen ende Banditen weder te rugge gedreven, ende bycans alle plaetsen niet teghenstaende van dat Fort Fuentes sterck op hun gheschoten wierde, ende daer door by de 200 persoonen verloren, gherecupeert hebben. En̄ alsoo die Euangelische Switsers met hare hulpe ghereet waren, hieldemen het daer voor dat die Spaensche dat begonnen werck weder blijven laten, ende die andere plaetsen oock vrywillich ruymen sullen, op datse sich inde selve contreye, niet oock in een nieuwe Oorloghe en embarqueren, ende de wijle men vermerct dat die Venetianen sich oock daer in steecken mochten.
 Men confirmeert uyt Oostenrijck dat de Hertoch vā Beyeren sich selfs in persoone tot Lints bevont, hebbende daer binnen 1000. mannen tot guarnisoen gheleyt, gelijck wel hadden de Standen noch niet gehult, maer aenden Keyser 12 articulen ghesonden, ende daer op resolutie begeert, daer op syne Majesteyt den Stenden door openbare patente, sonder eenighe exceptie, tot huldinghe hadde citeren laten. Maer men schrijft, dat die Neder Oostenrijcksche Standen, die tot Reets noch versamelt syn, gheensins daer toe verstaen wilden. Insghelijck waren in Oostenrijck die steden Ens, Steyn, ende andere geresolveert niet te hundighen, vele min sich den Beyeren te onderwerpen, en sout Lantvolc noch inde wapen syn.
 Of wel die Heere George Teyffel als Keyserlijcke Ambassadeur vanden Hongerschen Lantdach tot Weenen weder aengecomen is, soo was het doch aldaer van desselfs Lantdachs conclusie seer stil, twelc van vremde gedachten veroorsaect ende te presumeren geeft, dat het op des Keysers syde niet ten besten moet afgeloopen syn, te meer dewijle men vermeent dat alreets inde twintich duysendt Hongeren op de tocht souden syn, om eensdeels in Oostenrijck ende eensdeels in Stirmarck in te vallen. Eende soude Bethlem Gabor nu by Presburg een brugge over de Donau slaen laten. Oock met 30 duysent Man in persoone te velde trecken soude.
 Tot Praghe heeftmen ettelijcke Catholijcken (die eenighe iniurieuse woorden teghen den Koninck uyt ghesproocken, oock een Fransman, die sich hadde verluyden laten, den Koninck te willen doorschieten, ghevangen ghenomen.
 Op den 11 deses, waren van daer 2 Maenden gagie met 24 Wagens met allerley munitie naer dat Boheemsche Leger ghevoert, met bevel den Soldaten te Peerde ende te voet, sonder eenighe defalcatie van leeninghe oft anders selfs te betalen, ende niet den Capiteynen ofte Bevelhebbers dat gelt in handen te geven.
 Men was tot Praga int werck eene Ambassade van alle 3 stenden uyt yegelijc 2. Persoonen tot den Churvorst van Saxen te seynden, de wijle deselve een Leger van 15. duysent mannē vergaderdt, om te weten, wat men sich van hem te voorsien heeft, met presentasie die over oude Pacta ende Confederatie, die thuys van Saxen met Bohemen heeft te continueren, maer men conde van hem al noch geene finale resolutie vernemen daerom de Coninck in persoon te velde wilt.
 Wy hebbē uyt der Slesie dat die hulpe te peerde ende voet, dach ende nacht naer den Boheemschen hooft-leger trecken, soo dat met dese, ende die Hungersche hulpe, dagelijcks scharmutseringen, mochten voorloopen.