Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/28 augustus/VVt Francfoort, den 23 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Francfoort, den 23 dito. [= 23 augustus 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 28 augustus 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Francfoort, den 23 dito.

 Ghisteren morghen vroech is de Heere Graeff Frederick van Solms, met den Grave van Isenburgh, met 2000. Ruyters ende 2 Regiment te voet, van Oppenheym, by deser Stadt Lantweringen aencomē, ende die passagie versocht, maer hun beneden dese Stadt na die Brugge die desen morgen veerdich syn sal, ghewesen worden, ende hebben die Ruyters gisteren ende heden, hun quartier op gene syde, maer dat voetvolck op dese syde der Stadt Meints int Veldt ghenomen, alwaer uytgheroepen is, dat by lijfstraffe sich geen Soldaet vande Compagnie afsonderen sal, of sy desen dach hun quartier voorder nemen sullen, weetmen niet. Men verstaet dat de Marcgrave van Ansbach met dat ander quartier oock een veranderinghe maecken, ende herrewaerts marcheren sal.
 Voor gisteren syn alhier Brievē vande Marquis Spinola comen, daer inne dese Stadt versekert wert, dat die Armee, niet tegen deselve, ofte eenigen gehoorsamen Stant, maer tegen Bohemen aengesien sy, dese versekeringe is door eenen Gesanten, ooc by de Protesterende Vorsten gheschiet. Ghisteren heeft dese Stadt hunne Gesanten naer de voorschreven Marquis afgeveerdigt hun niet alleen des gedanen aenbieden te bedancken, maer oock te begeeren, dat den tocht so vele mogelijcken wijt van des Stadts Frontieren te nemen, met dewelcke oock de Landt-graef van Hessen, d’Armstadt ghesanten afghereyst zijn.
 Dat ghenoemde volck voeren vele waghenen met hun daer op alle ghereetschap tot Schants Corven, ende by elcken 3 Man, die sulcke maken sullen, ende syn oock xx schipknechten by hun. Daer comt advijs dat Spinola alreede tot Montabaur aencomen, is maer 9 mijlen van hier, wat nu voorgenomen wert, salmen haest vernemen.