Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck

Jannuary anno 1659

Adij, primo dito, Nieuwjaersdagh, goedt weer met betrocken lucht ende stilte tot 's avondts dat 't luchjen Z.Z.West bloes ende 't Schape-jachjen ten eynde voorsz. daermede na Robben-eylant vertrocq. De voorsz. Hottentoos van de Cochoquas uyt den oversten Oedasoa's leger waeren des voormiddags met Eva, de tolcquinne, mede onder 't sermoen geweest, ende te verstaen gegeven sijnde wat daer geleert wierde, hadden daerinne, na 't scheen, goedt behagen genomen ende voornamentlijcq in 't goede tractament dat men haer liet aendoen. Op dato is er een seer schoon parckjen Compagnie's landt, gelegen tegenover Compagnie's boogart, daer 't eerste coren achter den Taeffelberg tot preuve op gewonnen ende sedert bij den vrij borger Steveb Jansz met toelatinghe voor niet besayt is geweest, groodt omtrent 2 morgen, bij opveylinge aen de meest biedende voor 3 jaeren verhuyrt à 90 guldens in 't jaer, mits <hij> noch eenich nieu, ongeboudt, woest landt, besijden aen 'tselve tot tegen de crompte van de revier Liesbeecq over Harman Remanjenne's wooninge, ongemeeten leggende, daerbij sal hebben ende deselve 3 jaeren voor niet schoon maeken ende mogen bebouwen, omme alsdan weder te verhuyren als jegenwoordich geschiet is.

2 dito, weer ende windt als voren, doch begondt tegen den middag wat stijff te wayen van den Z.Z.Oosten.