De Prince van Oraengiën ten tweeden mael wederom int lant comende

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

DE PRINCE VAN ORAENGIËN TEN TWEEDEN MAEL WEDEROM INT LANT COMENDE, WORDEN DE STEDEN VERMAENT HEM BYSTANT TE DOEN[bewerken]

Op de wijse: Wilhelmus van Nassauwe, etc.

Ras seventhien provincen,
Stelt u nu op de voet:
Treckt de coemste des Princen
Vriendelick te ghemoet;
Stelt u met zijn banieren
Elck als een trouwe man;
Doet helpen verlogieren
Duck Dalve den tyran.

Hy en coemt u niet verderven,
Dit troulicken ghelooft,
Maer u wederom te erven
In dat u es berooft;
Te goeden den coninck van Spaengiën
Doet vrymoedich hem bystant,
Den Prince van Oraengiën,
Als zijnen luytenant.

Sijn trommelen en trompetten
Bringhen u gheen dangier;
Ten is maer om versetten
Duckdalve den bloetghier,
Spijt ruyters en soldaten,
Die den prince benijdt;
Hun schade sal u baten;
Hy moet ten lande uut.

Al hoordy veel allarmen
Hier ende daer gheschien,
Hy doetet uut een ontfarmen
Over u landt en lien:
U dient stercke purgacy,
Ende sulcken bitter cruyt,
Op dat ghy de Spaensche nacy
Uut uwen lande sluyt.

Vlissinghen heeft soo begonnen
Te spelen sulcken dans;
Daer met hevet ghewonnen
Recht der laurieren crans;
Hollandt wilder aen waghen
Alle zijn principael;
Laet u dit werck behaghen,
Ghy landen generael.

Ten is om gheen pillagie
Van vrienden, landt en ste,
Doch de groote couragie
Des graven van Lume,
De grave van Nassouwe,
Dat reyn vroom edel bloet,
Wilt niet dat men yemant benouwe
Aen zijn eere, lijf oft goet.

Schickt u, boose rebellen,
Die tlants welvaert benijdt,
Des antichrists ghesellen,
Die de Waerheyt bestrijdt,
Gods Woort en wet versmaders,
ja zijnen heylighen throon;
Ghy sult als landt verraders
Noch crijghen uwen loon.

Krijchslieden, wilt u oprusten;
In Godt bestaet u cracht;
Strijdt ridderlick met lusten,
Op storm, slacht ende wacht,
Voor Gods woort end tlants rechten,
Met een verbonde schilt;
Den loon der vromer lantsknechten
Ghylieden ontfanghen sult.

Wilt sweert noch spiessen sparen,
Soo Babel heeft ghedaen
Over Gods trouwe dienaren;
Laet haer den loon ontfaen;
Den voghelen wilt maeltijt coken
Al van der hoeren vleysch;
Dat bloet sal worden ghewroken
Al na der schriftueren heysch.

Prinslicke Godt ghepresen,
U volck victory gheeft;
Dat haer werde bewesen,
Dat ghy regeert en leeft;
Want sy na u Woort haken
Met herten seer benout,
Tot dat ghy in allen saken
Den lof end prijs behoudt.