De Volks-Missionaris/Jaargang 38/Het nieuwe schild van den Sint-Gerarduskalender voor 1918

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Het nieuwe schild van den Sint-Gerarduskalender voor 1918’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 38 (1916-1917), [p. 294]. Publiek domein.
[ 294 ]

Het nieuwe schild van den Sint-Gerarduskalender voor 1918.


In het zoo bij uitstek eucharistische leven van den H. Gerardus treft den lezer één feit, één tafereel, vol dichterlijke schoonheid en aantrekkelijke naïeviteit, dat ons daarom bijzonder geschikt voorkwam voor ons nieuw kalenderschild; en — wij haasten ons het tot eer van den kunstschilder A. Windhausen te getuigen — meesterlijk is het in lijn en kleur weergegeven. Ziehier dan de voorstelling:

Het is nacht. In aanbidding ligt de heilige jongeling Gerardus ter neer voor het Sacramentsaltaar van Muro’s kathedraal. Bij het zachte schijnsel der maan, het weifelend licht van de godslamp en van het Madonnalampje kan men slechts vaag de lijnen van het Godsgebouw ontwaren. Doch door den stillen schemer schittert het gelaat van den jongeling van hemelschen glans. Wat is het, dat plotseling het vuur der liefde, dat in hem gloeit voor den Gevangene des tabernakels, op eens zoo hel naar buiten straalt? „Pazzarello, kleine dwaas!” zoo hoort hij door de stilte van den nacht zich toeroepen. Het is de stem van Jezus, die het kind van voorbestemming roept tot zijn trouwen volgeling, om uit liefde tot Hem de dwaasheid van Christus te verkiezen boven de wijsheid der wereld. Door liefde vervoerd antwoordt Gerardus: „O mijn Jezus, Gij zijt nog veel dwazer dan ik, Gij, die hier gevangen blijft uit liefde tot mij.”

Dit liefdetafereel is in zachte kleuren op het nieuwe schild van den Sint-Gerarduskalender voor 1918 weergegeven. Moge het beschouwen daarvan ons dikwijls die liefde van Gerardus voor den verborgen God onzer altaren te binnen brengen. En moge zijn voorbeeld ons tot navolging prikkelen en zijn voorspraak ons helpen, om ons hart te onthechten aan alle verkeerd wereldsch genot. Herhalen wij daarom tot hem de woorden van zijn smeekzang:

Vuur’ge minnaar van uw Jezus
      In het Heilig Sacrament,
Die op aarde de verrukking
      Van den hemel hebt gekend;
Mogen wij door de eigen liefde
      Vlieden ’s werelds zingenot,
Onze vreugd, ons heil en leven
      Vinden in het hart van God.