De Volks-Missionaris/Jaargang 40/Nummer 11/Het schild van den nieuwen liturgischen St.-Gerarduskalender

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Het schild van den nieuwen liturgischen St.-Gerarduskalender’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 40, nr. 11 (15 oktober 1919), [p. 262]. Publiek domein.


[ 262 ]

Het schild van den nieuwen liturgischen St.-Gerarduskalender.Om aan het vurig verlangen onzer Lezers en Lezeressen te voldoen en om tevens wederom de vereering van den H. Gerardus in tal van huisgezinnen door een nieuwe voorstelling van een der treffendste feiten uit het leven van den grooten Wonderdoener te bevorderen, hebben wij den gevierden Roermondschen kunstschilder A. Windhausen verzocht een schets te ontwerpen van Sint Gerardus’ geheimzinnige verloving met de Madonna.

Op zekeren dag, zoo verhaalt zijn levensbeschrijver, werd in de kathedraal van Muro, Gerardus’ geboorteplaats, met grootschen luister een feest ter eere der Onbevlekte gevierd en de vurige Dienaar van Maria had zich met verdubbelden ijver daartoe voorbereid. Men stond op het punt het beeld der allerzaligste Maagd in processie rond te dragen, toen Gerardus zich plotseling door een onweerstaanbaren aandrang voelt opgevoerd, met een vlammend gelaat oprijst en naar ’t beeld treedt. Daar trekt hij, door zijn kinderlijke liefde tot Maria vervoerd, een ring van zijn vinger en steekt dien tot ieders hoogste verwondering aan een vinger van het beeld. Tegelijkertijd roept hij uit met een stem, die door geheel de menigte gehoord werd: „Ecco mi sposato colla Madonna!: Zie, ik ben verloofd aan de Madonna!” Zoo verbond de engelachtige jongeling zich onherroepelijk met de Onbevlekte, zoo verloofde hij, om met zijn eigen woorden te spreken, zijn maagdelijkheid met die van de Maagd zonder vlek.

Dit aangrijpende feit nu, vol mystieke beteekenis, heeft de kunstschilder op eene wijze, die boven allen lof verheven is, op paneel geschilderd en de bekende firma B. Kühlen uit Gladbach heeft, bij het vervaardigen der kalenderschilden, niettegenstaande de moeilijke tijdsomstandigheden, het werk van den kunstenaar op waardige wijze weergegeven.

Wij vertrouwen dan ook, dat al onze abonné’s de moeiten en zorgen en niet het minst de hooge kosten, aan de nieuwe schilden besteed, zullen toonen op prijs te stellen, wanneer hun de schilden in November of December zullen worden toegezonden. Zij, die voor de verspreiding van „De Volksmissionaris” met zijn liturgischen St.-Gerarduskalender willen werkzaam zijn, (wij hopen, dat het aantal groot zij), kunnen reeds nu daartoe de nieuwe kalenderschilden bij de Administratie aanvragen. Zij verrichten daardoor een hoogst verdienstelijk werk, verspreiden goede lectuur, bevorderen de liturgie en verbreiden de vereering van Sint Gerardus. Dat zij dus spoedig schrijven aan de Administratie van De Volksmissionaris, Kapel in ’t Zand, Roermond!