De Volks-Missionaris/Jaargang 42/Nummer 9/Onze nieuwe St.-Gerarduskalender voor 1922

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Onze nieuwe St.-Gerarduskalender voor 1922’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 42, nr. 9 (15 augustus 1921), p. 260-261 met afbeelding op p. 274. Publiek domein.
[ 260 ]

Onze nieuwe St.-Gerarduskalender voor 1922


 „In den naam der Allerheiligste Drievuldigheid“: zoo had het onderschrift kunnen luiden van den St.-Gerarduskalender, welke thans reeds meer dan zeven maanden de huiskamer onzer abonné’s siert. En telkens als het oog viel op den Heilige, die met machtig gebaar „in den naam der Allerheiligste Drievuldigheid“ aan den helschen geest beval te midden van bosschen en struiken, onder bliksem en onweer zijn paard veilig te geleiden tot het rustige klooster, werd het hart met vertrouwen op den grooten Wonderdoener vervuld.
 Van het nieuwe schild voor 1922 geven wij op bl. 274 een afdruk om onze abonné’s reeds nu eenigermate te doen genieten van het hemelsche tafereel, dat hun in heerlijke kleurenpracht door den kunstschilder Albin Windhausen is gemaald. De Heilige, aangetast door de tering, ligt op zijn sterfbed. De H. Teerspijze heeft hij reeds met een van liefde brandend hart ontvangen en om te blijven denken aan dien Vriend zijns harten heeft hij verzocht de beurs met het corporale, waarop het Allerheiligste Sacrament gerust heeft, op zijn borst te leggen. De rozenkrans houdt hij in zijn magere handen gekneld en zoo in innig gebed tot Jezus en Maria verdiept wacht hij vol overgeving de laatste ure af. Doch plotseling wordt de eenvoudige sterfkamer als een voorportaal des hemels. Terwijl de wakende pater zijne vrome overweging voortzet en niets bemerkt van het hemelsche, wat er om hem plaats grijpt, verschijnt de Madonna aan Gerardus. Zij, aan wie hij eenmaal plechtig zijne kuischheid had beloofd, Zij, die ook eenmaal zijn harte had geroofd evenals dat van een H. Bernardus, Zij wilde haar Dienaar in zijn lichaam- en zielelijden komen troosten, en omgeven van de hemelsche geesten, waarvan sommigen reeds de tonen der hemelsche muziek doen hooren, anderen de symbolen dragen van Gerardus’ mateloos lijden en ongerepte reinheid, toont Zij den Heilige haar aanminnig gelaat en in hare handen Jezus, de gezegende vrucht haars lichaams. [ 261 ]„O, Sint Gerardus was een bevoorrecht kind van Maria“ en „Maria verlaat de haren niet“: dat leert ons dit wonderschoon schouwspel en zoo moge ons nieuw kalenderschild gedurende geheel het jaar 1922 onze abonné’s aansporen om op het voorbeeld van Sint Gerardus ook een waar dienaar, een vrome dienares van Maria te zijn. Dan zullen ook zij in het doodsuur Maria’s troost mogen ondervinden.
 Wij vertrouwen, dat dit heerlijke schild, waaraan kosten noch moeiten gespaard zijn, al onze abonné’s ten volle zal bevredigen. Hetzelfde meenen wij te mogen verwachten omtrent het nieuwe blok, dat thans in voorbereiding is. De ondervinding toch van de laatste jaren heeft ons geleerd, dat wij, om ons doel te bereiken, ook op dit gebied den gulden middenweg moeten bewandelen en daarom eenerzijds de wenschen van hen, die met de liturgie der Kerk zoo innig mogelijk wenschen mede te leven, niet mogen verwaarloozen, anderzijds in plaats van de onbenullige, vaak gevaarlijke kluchtenverzamelingen van zoogenaamd neutrale kalenders, welke wij reeds op bl. 55 laakten, op onzen katholieken kalender dienen te geven pittige gezegden, vermakelijke geschiedenissen, snedige opmerkingen, aardige uien, min of meer ingewikkelde raadsels en dergelijke, dat alles zonder eenig gevaar voor hun onsterfelijke ziel. Welnu, wij meenen te mogen verzekeren, dat onder beide opzichten de nieuwe kalender van 1922 zal voldoen als geen zijner voorgangers, daar men er aan de voorzijde trouw de feesten der liturgie met de Missen aangegeven zal vinden en men aan de keerzijde zal aantreffen, wat geest en hart verfrischt en opvroolijkt.
 Een verzoek mogen wij nu wel tot onze abonné’s richten: Laat ieder van hen nu propagandist worden van ons maandschrift en minstens één nieuwen abonné aanbrengen. Dit zal niet moeilijk zijn, als men er op wijst, dat ook de nieuwe abonné’s gratis ontvangen den St.-Gerardus kalender met zijn mooi schild, met zijn liturgische opgaven, met zijn talrijke en verscheiden anecdoten.
 In November of December a. s. wordt aan alle abonné’s voor het jaar 1922 schild en blok van den nieuwen St.-Gerarduskalender bezorgd.
[ 274 ]
Naar A. WINDHAUSEN

DE MADONNA VERSCHIJNT DEN H. GERARDUS MAJELLA OP ZIJN STERFBED.