De Volks-Missionaris/Jaargang 43/Nummer 2/O. L. V. van Altijddurenden Bijstand

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘O. L. V. van Altijddurenden Bijstand’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 43, nr. 2 (15 januari 1922), p. 57-58. Publiek domein.
[ 57 ]

O. L. V. van Altijddurenden Bijstand

 Dezer dagen ontvingen wij een keurig boekje, ten zeerste geschikt om de devotie tot Maria onder bovenstaanden troostvollen titel meer en meer ingang te doen vinden.¹) Met verrassende vreugde zagen wij daarin, welk een hooge vlucht die heilzame godsvrucht reeds in ons land genomen heeft.
 „In altijd breeder kringen“, aldus de Schrijver, „breidde zich deze godsvrucht in ons Vaderland uit, zoowel in de huisgezinnen als onder priesters en kloosterlingen; en zoo geschiedde het, dat niet alleen de kerken Redemptoristen, maar ook een menigte andere kerken en kapellen middelpunten dezer devotie werden.“
 „Onder deze bevoorrechte plaatsen komt voor alle Baarle-Nassau, de eerste plaats van Nederland, waar in de parochiekerk de Vereering van O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand is ingevoerd... Maasniel, waar in 1880 een ware copie der wonderdadige Madonna door Z. D. H. Mgr. Paradis, bisschop van Roermond, op plechtige wijze werd ingehuldigd.
 „Verder verdient hier eene eervolle vermelding de stad Nijmegen, waar in de parochie van den H. Augustinus eene Congregatie van O. L. V. van Altijddurenden Bijstand voor jongedochters bestaat; Tegelen, waar een eenvoudig dienstmeisje van haar opgespaard loon eene ware afbeelding der miraculeuze schilderij van Rome aan de parochiekerk ten geschenke gaf. Zulke authentieke copieën²) vindt men ook nog te Vogelenzang, Bennebroek, Baardwijk en Barger-Compascuum in de Drentsche Venen. Eveneens te Siebengewald, een velen onbekend dorpje van Limburg, vlak bij de Duitsche grens, te Baarlo, Neeritter, Oud-Vroenhoven en Elsloo, waar de beeltenisse troont in eene door den bekenden Roermondschen kunstschilder A. Windhausen keurig gepolychromeerde


 ¹) Zie den omslag. ²) Onder authentieke copieën verstaat men nauwkeurige afbeeldingen der oorspronkelijke schilderij, op hout of koper door bekwame kunstenaars met olieverf geschilderd, door Z. H. den Paus zelven gezegend, aangeraakt aan het wonderbeeld te Rome en gewaarmerkt door den Generaal der Redemptoristen als getrouwe nabootsing van het origineel.

[ 58 ]kapel; te Geulle, Eysden, Eckelrade, Schaesberg, Brunsum, Schinveld, Schinnen, Beek, Spaubeek, Berg-Terblijt, Heerlen, Heerlerheide, Heerlerbaan en Lemiers bij Vaals. Te Griendtsveen onder de gemeente Horst deelt die weldoende Moeder bij haar beeld een schat van zegeningen uit aan de eenvoudige, brave turfstekers; in de kolonie Musschemig bij Heerlen heeft zij in de kerk der E. E. Paters Franciscanen haar troon opgeslagen te midden der mijnwerkers, die, alvorens de kerk te verlaten, eenige oogenblikken voor Maria’s beeld gaan neder knielen om haar gedurigen bijstand en bescherming bij hun zwaren en gevaarlijken arbeid in te roepen. Voegt daarbij nog zoovele gestichten en bidplaatsen van kloosters, waar zulk eene schilderij vereerd wordt.
 „Bovendien zijn, behalve de Redemptoristenkerken van Roosendaal en Vaals, welke aan O. L. V. van Altijddurenden Bijstand toegewijd zijn, er nog drie kerken, die haar eveneens tot Patrones hebben gekozen; eene in de hoofdstad des Rijks, Amsterdam, de andere in de Maria-Parochie bij Almelo en de pas nieuwgebouwde kerk te Bussum.
 „Wat eindelijk de Aartsbroederschap van O. L. V. van Altijddurenden Bijstand betreft, gaan we niet te ver, wanneer wij het aantal leden er van in ons land op ongeveer 180 000 schatten.“
 Moge dit korte uittreksel, maar nog veel meer het schoone boekje zelf, waaruit het genomen is, die heilrijke devotie steeds meer bevestigen en uitbreiden, en O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand aan allen, die haar ijverig vereeren, haar altijddurende voorspraak en bescherming schenken!