De Volks-Missionaris/Jaargang 52/Nummer 6/Steeds meer bekend en vereerd

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Steeds meer bekend en vereerd’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 52, nr. 6 (15 mei 1931), p. 192. Publiek domein in de EU.

[ 192 ]STEEDS MEER BEKEND EN VEREERD.


 In aansluiting aan hetgeen wij op bl. 32 van dezen jaargang over onzen Eerbiedwaardigen Petrus Donders mededeelden, vestigen wij thans, Lezer en Lezeres, uwe aandacht op de volgende teekenen van een steeds groeiende bekendheid en vereering:
 1) In Italië verscheen te Milaan bij het „Pauselijk Instituut der Vreemde Missiën” een korte levensschets van onzen Eerbiedwaardige door Maria Nizza Gavazzi. Het is een korte samenvatting der „Nieuwe levensbeschrijving” door Pater Kronenburg, reeds in meerdere talen overgezet (zie boven bl. 32).
 2) In het nieuwe Fransche tijdschrift „Le Perpétuel Secours”, dat door de Redemptoristen van den Elzas wordt uitgegeven, verschijnt een serie artikelen over onzen Eerbiedwaardige. Ze zijn geïllustreerd met de bekende penteekeningen van A. Windhausen.
 3) De Duitsche „Volksmissionar” geeft dit jaar maandelijks een hoofdstuk van „Het Leven van Peerke Donders”, door Jozef Boon, dat ’t vorig jaar verscheen bij N. V. Paul Brand’s Uitgeversbedrijf te Hilversum. De Duitsche vertaling is van Pater J. Thiebes.
 4) In het Engelsche tijdschrift „Catholic Missions” verscheen verleden jaar van de hand van Madame A. Spies, R.S.H., een artikel „A Hidden Saint” („Een Verborgen Heilige”) over onzen Eerbiedwaardige. In korte trekken wordt zijn leven geschilderd en wordt hij ons voorgesteld als ons toonbeeld en als onze voorspreker bij de missie-actie.
 5) In de Belgische serie der „Xaveriana” verscheen reeds in 1928 Petrus Donders, Apostel der Melaatschen door H. Eijkemans S.J., vlot en aantrekkelijk geschreven.
 6) Voor de scholen is als leesboek geschikt „Een sterke Man” door een Surinaamsch Frater van Tilburg, die zich „Toriman” noemt. ’t Is een levensschets van den beminden Tilburgschen Heilige, verschenen bij Handelsdrukkerij J. Smits & Zonen, Tilburg.
 7) In „De Roep der Historie”, leesboek voor het 4e leerjaar, uitgegeven door het S. Gregoriushuis van Utrecht, troffen wij een les aan (met illustratie) over onzen Eerbiedwaardigen Petrus Donders.
 Deze feiten toonen duidelijk, dat meer en meer in onzen Eerbiedwaardige verwezenlijkt wordt het woord der H. Schrift: „De weg der rechtvaardigen is als het schitterend morgenlicht, dat gedurig toeneemt tot op den vollen middag” (Prov. IV 18), dat ook in den trouwen leerling steeds meer vervuld wordt het woord, dat eenmaal uit den hemel klonk over den Goddelijken Meester: „Ik heb verheerlijkt en zal wederom verheerlijken” (Jo. XII 28).