De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
[De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, 13 mei 1619] (1619) door een anonieme schrijver
Nieuwsprent. Plaats van uitgave en naam uitgever onbekend. Publiek domein.
[ 1 ]

NAer dat de wtspraecke tot Dordrecht vant Synodo Nationael over de vijf Remonstrantsche artijckelen wtgesproken was, daer int selue Synode eenighe van de E. Heeren Examinateurs ende Rechters ouer de ghevanghenen by de Politiquen gheseten hadden, hebben de E. Heeren Examinateurs in den Haghe vergadert, terstont hun daer by ontboden, t’ ghetal nu vol zijnde, hebben de sake te samen ten principalen beginnen af te handelen, zijnde de selve Heeren dese voorleden Weecke daer mede cloeck doende gheweest.
 Daer op ghevolcht is, dat den Advocaet Barnevelt Sondach voor leden den 12. Mey 1619. aengheseyt is, dat hy des anderen daechs soude sterven, daer op twee Predicanten by hem ghestierdt zijn, te weten, Anthonius Walesius ende Joannes la Motius. Des Maendaechs smorghens heel vroech werter een Schavot gemaeckt opt Binnen-Hof voor de trappen van de Sale, ende werden de Vensters tot een deurgangh gemaeckt, om ghevoechlijcker daer op te comen, ende is het sandt met een kiste smorghens heel vroech daer op ghebracht.
 Ten drie uren begonnen op de trommels te slaen om de Soldaten te vergaren. Terwijlen dit geschiede voor vier uren, quamen beyde de Soons vanden Advocaet by den Ed. Heere Voocht, zijnde een vande Heeren Examinateurs, daer sy terstont weder wt quamen ende naer huys ginghen. De Soldaten by een zijnde, quamen in seer schoone ordre aentrecken, elck op zijn plaetse daer hy bescheyden was, daer sy smorghens voor ses uren al stonden. Op het binnen hof stond de Guarde vanden doorluchtigen Prince van Orangien, de Compagnie vanden Ed. Heere van Brederode, ende Hopman Wevers Compagnie. Voor het Hof op de groote plaets stondt de Guarde van den ouden Prince saliger H. L. M. zijn Genade Graef Ernsts Guarden, ende de Colonels Compagnie van de Enghelschen, altsamen cloecke wtghelesene Soldaten. Ondertusschen quaemen de E. Heeren Examinateurs al te samen bouen. Voor ses uren mochter qualick yemandt opt Binnen-Hof comen of hy moster bescheyden zijn, maer naer seven uren werter een yeghelijck diet geliefde te sien, by troupen voorby de Soldaten ingelaten, soo dat ick gisse datter int Binnen-Hof waren wel drie of vier duysent menschen.
 Tusschen acht ende negen uren wert de Advocaet gebracht voor de Ed. Heeren Examinateurs ende Rechters op de Rolle daer d’Advocaten pleyten, daer hem int bywesen van groote menichte zijn bekentenissen in Artijckels voorghelesen werdt, ende hem ghevraecht in presentie van alle de omstanders, oft so niet waer en was, daer op hy antwoorde Ja. Hy sat op een dry-stal terwijlen dit voorlesen geschiede.
 Dit ghedaen zijnde, gingh tusschen zijn Dienaer, Joannes La Motius ende andere, met het stocxken in zijn handen over de Sale naer t’ Schavot, daer hy op quam ontrent neghen uren, hadde aen een swarten satijnen tabbaert, ende was voorts al int swart gecleet.
 Opt Schavot comende, knielde metten Predicant La Motius ende gene die opt Schavot waren, neder, daer La Mortius een heerlic gebedt in Neder-duytsch dede, daer nae het Vader onse, ende vervolghende het Christelijcke Gelooue, (zijn knecht hielt hem, terwijlen hy op zijn knien lach ende badt in zijn rechter arm.)
 Dit ghedaen zijnde, trock selver zijn Tabbaerdt wt, maeckte de knoopen van zijn Wambays haestelijck los, dat hy terstondt van zijn Knecht liet wt halen: Sette selver een Mutsken op zijn hooft, dat hy over zijn oogen trock, hier sach ick dat zijn handen beefden, hy wert vanden selven knecht voor t’sant gheleyt, daer hy terstondt knielende, zijn knecht hem voor t’leste t’hemt van de schouderen dede, het laetste ick hem hoorde spreecken, was op dusdaniger manieren: Heer is uwen handen bevele ick mijnen Geest. Terstont haelde den Beul van Wtrecht het Sweert wt, ende hieu hem metten eersten slach het hooft af, so dat de Justitie al ghedaen was smorgens voor half thienen.
 Dit is t’eynde geweest vanden Advocaet van Hollant, zijnde een Man van 73. Jaren, van ouderdom voor over buckende, gaende met een stocxken, zijnde magherachtig van lichaem. Het lichaem met het hooft met cleeren ende al, werdt inde kiste gheleyt, ende loffelijck toeghespijckert, ende gebracht inde Kercke opt Binnen-Hof. Sijn Dienaer hadde hy ghemaeckt (so my gheseyt wert) alle Jaren drie hondert gulden, een onversaecht Jongh-man, die int eynde met zijn Meester te werck ginck, als of hy hem ter Tafel diende, sonder dat ick zijn Meester of hem een traen hebbe sien laten. Men seyt dat het doode Lichaem van den Secretaris Ledenbergh staet tusschen den Haghe ende Delft op een Mick in een houte Kist met ysere banden ter ordinari Justici plaetse ghestelt.