De wereldrevolutie/V

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
IV De wereldrevolutie door Herman Gorter

V. Samenvatting


[ 92 ]
 

V.

Samenvatting.

 

 

I.

 

De Wereldrevolutie is noodzakelijk.

Want het Imperialisme aller Naties, het Wereld-Imperialisme, is even vreeselijk voor het Wereldproletariaat.

Daarom moet het Internationale Proletariaat zich vereenigen om het Wereld-Imperialisme te vernietigen.


Maar het Imperialisme kan niet vernietigd worden, wanneer het Kapitalisme niet vernietigd wordt.

Daarom is de Sociale Revolutie, de Revolutie tot vernietiging van het Kapitalisme en tot stichting van het Socialisme noodzakelijk.


II.


Want er is geen uitweg uit het Imperialisme en zijn oorlogen voor het Kapitalisme.

En er is dus geen uitweg uit het Imperialisme voor het Proletariaat.

Het Imperialistisch Kapitalisme heeft alle naties der wereld in twee groepen gedeeld om de wereld te veroveren.

Drie geweldige volken, Duitschland, Engeland en de Vereenigde Staten, hebben de leiding in den strijd dezer twee groepen.

Maar er laat zich in afzienbaren tijd geen vreedzame beslechting denken van dezen strijd.

Want alle drie de geweldige volken, en al de volken die met hen verbonden zijn, willen de Wereldheerschappij voor een der volken, of voor hen die met hen verbonden zijn, willen de Wereldheerschappij voor een der volken of een der groepen.

[ 93 ]En er bestaat geen middel tot beslechting van dezen strijd dan de oorlog.

Wel zoekt de Bourgeoisie, en met haar de Reformisten, de Sociaal-Patriotten, en de Pseudo-Marxisten naar oplossingen, maar deze oplossingen hebben geen kracht, en dienen slechts om het Proletariaat der Wereld te verblinden, en in knechtschap te houden. Noch Verplicht Scheidsgerecht, noch de Wereldbond der Volken en de Wereldvrede, noch het Zelfbeschikkingsrecht der Volken, noch de Democratie, noch al de kleine middelen die aangegeven worden, kunnen het Kapitalisme redden uit den innerlijken tweestrijd waarin het geraakt is. Uit de geweldige massa meerwaarde die het opstapelt, uit den drang naar expansie die daarvan het gevolg is, uit de veroveringen die het maken moet, uit de oorlogen waarin het daardoor komt, uit de zelfvernietiging die daarvan het gevolg is.

Geweldige opstapeling van meerwaarde, zelfvernietiging van deze meerwaarde en van haar bronnen, levende en doode, dat is het onoplosbare conflict waarin het Kapitaal gekomen is.

Het Wezen van het Kapitalisme, Oneindige Meerwaarde-ophooping en Strijd om Expansie, is met zichzelf in een onoplosbaren strijd geraakt.

De Proletariërs kunnen dezen strijd, deze oorlogen niet verdragen. Zij moeten opstaan om aan de vreeselijke onderdrukking en moord te ontkomen.

En zij kunnen aan het Imperialisme slechts ontkomen, als zij het Kapitalisme vernietigen.

Dus hun opstand, hun strijd, is de Revolutie tegen het Wereldkapitalisme, de Sociale Revolutie van het Proletariaat, de Wereldrevolutie.


III.


En deze Revolutie is mogelijk, is uitvoerbaar wegens deze oorzaken:

Het Kapitalisme is rijp voor het Socialisme.

De oorlog heeft den grondslag voor het Socialisme gelegd.

Het Kapitalisme moet zelf tot het Socialisme overgaan, tot het Staatssocialisme weliswaar.

Dus het Proletariaat handelt in de richting der ontwikkeling der Maatschappij, wanneer het het Socialisme sticht.

En de materieele en psychische gevolgen zijn voor het [ 94 ]Proletariaat zoo vreeselijk, dat het tot de Omwenteling komen moet.

De vernietiging der levende en doode productiekrachten, de smart, de haat, de honger, het niet eindigende bloedbad, voeren het Proletariaat tijdens of na den oorlog daartoe.

En het Internationale Proletariaat is in zijn organisaties zoo sterk, dat het de Revolutie uitvoeren kan.

Het volgende Program zou naar onze meening door het Internationale Proletariaat aangenomen moeten worden:


De Staatsmacht in de handen van het Proletariaat.

De Wetgeving door het Proletariaat.

Verzekering van een Bestaans-minimum aan alle Arbeiders en hen die met Arbeiders gelijk te stellen zijn.

Beheer over en Regeling van de geheele Productie, van den Handel, het Transport, door het Proletariaat.

Beheer over en Regeling van de Distributie der Producten door het Proletariaat.

Arbeidsplicht voor Allen.

Annulleering der Staatsschulden.

Confiscatie van de Oorlogswinsten.

Belasting uitsluitend op Kapitaal en Inkomen, de eerste stijgend tot Onteigening van het Vermogen.

Onteigening der Banken.

Onteigening van alle groote Bedrijven.

Onteigening van den Bodem.

Rechtspraak door het Proletariaat.

Afschaffing van alle Tollen en Tarieven.

Afschaffing van het militaire Stelsel, Bewapening van het Proletariaat.


Met dit Program zou het internationale Proletariaat alle onderdrukten en arbeidende klassen met zich mede kunnen sleepen.

Met dit program zou het dus overwinnen.


IV.


En aan het Wereldproletariaat is reeds het voorbeeld der Revolutie gegeven.

De Russische Revolutie is het schitterende voorbeeld voor het Proletariaat der Wereld.

[ 95 ]Want zij heeft getoond dat er slechts twee middelen zijn om te overwinnen:

De Eenheid van het Proletariaat, van het Nationale en van het Internationale.

En: de Eenheid in de Revolutie.


Wanneer het Proletariaat nationaal niet één is, dan wordt het geslagen door de nationale, wanneer het internationaal niet één is, door de internationale bourgeoisie.

Wanneer het Proletariaat niet voor de volledige Revolutie, voor de volkomen Omwenteling der kapitalistische Maatschappij opstaat, en tot de overwinning strijdt, dan brengt het niet de redding aan het Proletariaat, en aan de andere uitgebuite klassen, en trekt het alle arbeiders en de andere uitgebuite klassen niet met zich.


Maar de Russische Revolutie heeft nog meer geleerd.

Zij heeft den vorm gevonden, waarin het Proletariaat overwinnen kan: de Raden van Arbeiders (Soviets), in ieder dorp, iedere stad, iederie provincie, ieder land.

De Raden van Arbeiders, die de geheele economische en politieke macht hebben.

De Raden van Arbeiders, die het Kapitalisme vernietigen en het Socialisme stichten, die het Kapitalisme onteigenen, en aan het Socialisme alle macht en bezit geven, de Raden van Arbeiders, die het Socialisme economisch en politiek opbouwen.

De Raden van Arbeiders, die de Vorm en het Wezen der nieuwe Maatschappij, der nieuwe Menschheid zijn.

Die nu nog slechts het strijdende, het overwinnende Proletariaat in zich opnemen, maar die eenmaal de geheele Menschheid in zich opnemen zullen.

De Raden der Arbeiders, van den Arbeid en niets dan den Arbeid, die eenmaal de hoogste, de heilige Lichamen der Menschheid zullen zijn.


De Eenheid van het Nationale Proletariaat.

De Eenheid van het Internationale Proletariaat.

De Vereeniging, de Organisatie van het Proletariaat in de Arbeidersraden.

Dat zijn de drie grootste dingen, die de Russische Revolutie aan het Wereldproletariaat leert.

[ 96 ]Wanneer het West-Europeesche, het Noord-Amerikaansche, het Wereldproletariaat één is, de Nieuwe Internationale voor de Wereldrevolutie sticht,—

Wanneer het Een is in de Revolutie,—

Wanneer het zich organiseert in de Arbeidersraden, en alle economische en politieke macht aan deze brengt,—

Dan zal het Internationale Proletariaat de Wereldrevolutie tot de Overwinning voeren.


Reeds zien wij in niet verre toekomst, in nabijheid vóór ons: de Nieuwe Internationale, de Arbeidersraden aller landen der Wereld.

Reeds zien wij voor ons in nabije verte, den Centralen Arbeidersraad der Wereld.

Reeds zien wij vóór ons de Internationale Arbeidersraden, de voorloopers der Nieuwe, Vrije,—der Communistische Menschheid.