Een nieu liedeken op de wyse: Adieu Pieronne, ende Tervane

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

EEN NIEU LIEDEKEN[bewerken]

op de wyse: Adieu Pieronne, ende Tervane. Ofte Bragart de France

Ach Heer, hoe moet ick clagen
Tgene dat ic sie gebeuren:
Hoemen in dese daghen
Dijn schaepkens siet verscheuren;
Door spaus erreuren
So loopen sy verdwaelt;
De harders die haer stueren
Hebben den wech gefaelt.
Vliedt Baäls papen,
Babels religioen,
Die Christus arme schapen
Met drec van menschen voen.

So sy in Daniëls tijen
Versierders gruwel leerden,
Door menschen fantasijen
Het simpel volck verkeerden,
So siet men ons gheleerden
Dat selve werck bestaen;
Maer so sy doen vermeerden,
So salt haer noch vergaen.
Vliet Baäls papen, Babels...

Zy maken haer afgoden;
Die doense tvolck aenbeden,
Twelc God claer heeft verboden
Int woort na Moses reden;
Zy bruycken vreemde zeden
Recht na haer droomen vry,
So haer voorvaders deden;
Twoort Gods verlaten sy.
Vliet Baäls papen, etc.

Zy drijven tvolc met hoopen
Op eyghen deuchtsaem wercken,
En stellen te vercoopen
Den hemel, so wy mercken;
Dit zijn spaus clercken,
Die tvolck so leyden blent;
En Christus dienstich stercken
Wort onder haer geschent.
Vliet Baäls papen, etc.

Lof God, tis beter comen:
tWoort can haer wel regeren;
Haer dootlicken verdomen
Dat sietmen gantz mineren;
Nu is haer 't lamenteren,
End ons, door Christum, vreucht;
O kinders, wilt gauderen
Int lustich licht verheucht.
Vliedt Baäls papen, etc.

Al haer vermomt versieren
Is nu int openbaere;
Den Prince der Princhieren
Stelt haer boevery int clare;
Heur dierbaer waere
En wert niet meer ghesocht;
Coemt wech, vliedt Babels schaere;
'Trecht is ons wederbrocht.
Vliedt Baäls papen, etc.

Wee u, ghy blinde guylen,
Baäls valsche propheten,
Waer onder wildt ghy schuylen?
U decksel wert versteken,
U mate is u ghemeten,
Ghetelt is uwen loon;
Gods woord heeft bijna geten
't Ciraet van Babels croon.
Vliedt Baäls papen, etc.

Stelt u duvels practijcken
By twoordt der waerheydt reene,
En siet of sy is te gelijcken;
Oordeelt na twoort alleene.
Neen, daer zydy te cleene;
Twort goet ghemaect met cracht.
Dus loopt gy dan als eene
Moetwillich inde gracht.
Vliedt Baäls papen, etc.

Veel meer had ick gheschreven
Van haer gedroomde logen,
Maer elck heeft wel beseven,
Hoe datse weynich dooghen;
Schout nu na dijn vermogen
tFenijn, bout op Gods woort,
Want twoort en Babels zogen
En dragens geen accoort.
Vliedt Baäls papen, etc.

Prince: die soo gevoelen
En dwoort der Waerheydt prijsen,
Wilt haren dreck afspoelen;
Laet u van Christo wijsen,
Op dat ghy int verrijsen
Met Christo onbevleckt
Eewich meucht verjolijsen,
In heerlickheyt perfect.
Vliet Baäls papen,
Babels religioen,
Die Christus arme schapen,
Met dreck van menschen voen.