Een nieuw liedeken, waerin de Coninck van Spaengiën claecht over de Nederlanden, ende hun antwoort daer teghen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

EEN NIEUW LIEDEKEN, WAERIN DE CONINCK VAN SPAENGIËN CLAECHT OVER DE NEDERLANDEN, ENDE HUN ANTWOORT DAER TEGHEN[bewerken]

Na de wyse: Heer ic wil u uut s’herten gront

DEN CONINCK
O ghy Nederlanden seer fel,
Waerom valt ghy my dus rebel,
En teghen my alsoo weerspandich
Voert ghy den crijch seer onverstandich?

NEDERLANT
O coninck, wy weten seer wel,
Dat ghy altoos, hoort mijn vermel,
Neerstich uutspreyt al met verlanghen
U net om ons daerin te vanghen.

CONINCK
Ick heb u in het Nederlant
Mijn gouverneurs tot troost ghesant,
Die ghy altsamen hebt verstooten,
En hielt met 's princen bontghenooten.

NEDERLANT
Duckdalf dat was een ouden boef
Die niet en quam tot ons behoef
Hy was zoo vol van onghenaden;
Met bloed kond' hy hem niet versaden.

CONINCK
Wat docht u dan van Don Lowies?
Was dit niet uus conincks commies,
Van my ghesonden in dees Landen?
Maer gaeft u niet in zijnen handen.

NEDERLANT
Zijn leven oock en was niet reyn;
God nam hem wech uut d'aertsche pleyn.
Hy was oock bitter ende nydich,
Op ons arm volck oock seer partydich.

CONINCK
Ghy zijt wel weert wat u gheschiet,
Dat ghy u niet wel en beriet
Doen ick u sant ander vassallen,
Daer ghy af hielt oock niet met allen.

NEDERLANT
Don Jan die hebben wy ontfaen,
Maer had een schaepsvel aenghedaen,
En doe hy ons begon te wieghen,
Sachmen dat hy ons wou bedrieghen.

CONINCK
Millos diablos moeten saen
U wech-voeren luut deser baen;
Daerom salt uwe prins becoopen;
De doot sal hem haest overloopen.

NEDERLANT
Ons prins en is maer eenen man,
Veel helpen hy ons niet en kan;
Maer soo ghy hem brenght om het leven,
Daer sal noch menich paep om sneven.

CONINCK
Soo menich starre, siet, alsser staet,
Soo menich ruyter end soldact
Sal ick int landt hier neder sinden
Om u altsamen te verslinden.

NEDERLANT
O coninck, ghy lastert den Heer,
Want ghy en hebt doch gheen macht meer
Dan u van Godt en is ghegheven,
Die u voor ons noch sal doen beven.