Eenheid/Nummer 1/Kunst aan Allen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Kunst aan Allen’ door Edw. B. Koster
Afkomstig uit Eenheid, nr. 1 (11 juni 1910), eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


KUNST AAN ALLEN.

De redactie van „Eenheid” verzoekt me een en ander omtrent doel, gedanen arbeid, programma voor het volgend jaar, enz. van „Kunst aan Allen” mee te deelen. Waar door dit blad het „serrez le rangs” verkondigd wordt aan allen, die meenen iets in ’t belang van de gemeenschap te kunnen doen, voldoe ik gaarne aan het verzoek.

Omtrent het doel van de vereeniging kan ik kort zijn, immers het blijkt duidelijk uit art. 1 van de statuten: „het begrijpen en genieten van kunst te bevorderen.” Wat den naam betreft, die van „Kunst aan Allen” werd gekozen, omdat we meenden dat de kunstzin van verschillende categorieën van menschen kon opgewekt, geprikkeld en vermeerderd worden, wanneer hun voor weinig geld goede kunst werd geboden. Ik geloof te mogen zeggen, dat in ’t algemeen gesproken, het beoogde doel is bereikt. Wel zijn we somtijds minder gelukkig geweest, wel kunnen en willen we nog veel leeren, wel zijn we er ons van bewust, nog lang niet het ideaal bereikt te hebben, maar veel is er toch al gedaan tot verruiming en verrijking. Onder de belangrijkste uitingen die er tot nu toe sedert April 1907 zijn geweest, mag ik — chronologisch de opsomming doende — wel rekenen: een concert van Spoel’s Vocal-Ensemble, de Prentententoonstelling (tentoonstelling van goede, goedkoope reproducties) in het voormalig St. Nicolaas-Gasthuis, een voorstelling van Multatuli’s „Vorstenschool” met mevr. Tartaud-Klein als koningin Louise, een concert van mevr. Jeanne Bergma—Van Gorkom’s Kinderkoor, lezingen over Schilderkunst en Kunstnijverheid door de h.h. Sluyterman, Martin, Bremmer, Hana en Berlage, voordrachten van den leider van het Utrechtsch Stedelijk Orkest, Wouter Hutschenruyter, over de historische ontwikkeling van de instrumenten, waaruit het modern orkest is samengesteld, een toneelvoorstelling van Ibsen’s „Een Vijand van ’t Volk”, door het Ned. Tooneel, een tentoonstelling van goedkoope gebruiksvoorwerpen, ceramiek, enz. en van een type arbeiderswoning in het voormalig Rijks-archiefgebouw op het Plein, voordrachten van de heeren Royaards, [onleesbaar] en Kamp, een liederenavond door mej. Mari[onleesbaar] [onleesbaar]usser en den heer P. C. Brederode, de uitgave van een goedkoopen kalender en de Henricus-platen en de Steinlen-tentoonstelling.

Toekomstmuziek kan nu nog niet veel geblazen worden, omdat al{{grijs|[lerle]i pas in een stadium van eerste voorbereiding is. Wel kan meegedeeld worden dat het bestuur van een lid van „K. a. A.”, die bizonder veel voelt voor en belang stelt in de vereeniging, allerlei mooie voorstellen zijn ontvangen, wier uitvoerbaarheid wordt overwogen. Hierover hoop ik later meer te [ko]men vertellen.

De Commissie tot [herzi]ening van de statuten en het Huish. Reglement, benoemd in de laatste alg. vergadering, heeft h[aar] werk voltooid en verschillende voorstellen [bij het] bestuur ingediend, die spoedig in behandeling zullen genomen worden.

EDW. B. KOSTER.