Manifest kõigile Eestimaa rahvastele

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Manifest kõigile Eestimaa rahvastele (Estse Onafhankelijkheidsverklaring)

Auteur Eesti Maapäev (Estse Volksraad)
Genre(s) Manifest
Brontaal Ests
Datering 24 februari 1918
Bron www.president.ee
Auteursrecht Publiek domein
Manifest kõigile Eestimaa rahvastele

Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil "kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama" ja et "kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma".

Nüüd on see aeg käes.

Ennekuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmatia lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad Saksamaa võidukad väed, et Venemaa pärandusest omale osa nõuda ja kõige pealt just Balti mere rannamaid oma alla võtta.

Sel saatuslikul tunnil on Eesti Maapäev kui maa ja rahva seaduslik esitaja, ühemeelsele otsusele jõudes rahvavalitsuse alusel seisvate Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega, toetades rahvaste enese määramise õiguse peale, tarvilikuks tunnistanud Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks järgmisi otsustavaid samme astuda:

EESTIMAA

tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides, kuulutatakse tänasest peale

ISESEISVAKS DEMOKRATLISEKS VABARIIGIKS.

Iseseisva Eesti vabariigi piiridesse kuuluvad: Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Lääne mere saartega - Saare-, Hiiu- ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põliselt asumas. vabariigi piiride lõpulik kindlaksmääramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahvahääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud.

Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks kõrgemaks ja korraldavaks võimuks Eesti Maapäeva poolt loodud rahvavõim Eestimaa Päästmise Komitee näol.

Kõigi naaberriikide ja rahvaste vastu tahab Eesti vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada, ja loodab ühtlasi kindlaste, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse.

Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alalhoidmiseks tarvilik. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse.

Kuni Eesti Asutav Kogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub, maa valtsemise korra lõpulikult kindlaks määrab, jääb kõik valitsemise ja seaduseandmise võim Eesti Maapäeva ja selle poolt loodud Eesti Ajutise Valitsuse kätte, kes oma tegevuses järgmiste juhtmõtete järele peab käima:

1. Kõik Eesti vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees.

2. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskulturilised autonomia õigused.

3. Kõik kodanikuvabadused, sõna-, trüki-, usu-, koosolekute-, ühisuste-, liitude- ja streikidevabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama.

4. Ajutisele valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikkude julgeoleku kaitseks. Kõik poliitilised vangid tulevad otsekohe vabastada.

5. Linna- ja maakonna- ja vallaomavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkestatud tööd jätkama.

6. Omavalitsuse all seisev rahvamiilits tuleb avaliku korra alalhoidmiseks otsekohe elusse kutsuda, niisama ka kodanikkude enesekaitse organisatsioonid linnades ja maal.

7. Ajutisele Valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata seaduse-eelnõu välja töötada maaküsimuse, töölisteküsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialistel demokratilistel alustel.

E e s t i ! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kulturarahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös! Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks.


Su üle Jumal valvagu
Ja võtku rohkest õnnista,
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis isamaa!


Elagu iseseisev demokratiline Eesti vabariik!

Elagu rahvaste rahu!

EESTI MAAPÄEVA VANEMATE NÕUKOGU
24. veebr. 1918. a.

Nederlandse vertaling[bewerken]

Manifest aan alle volkeren van Estland

In de loop der eeuwen hebben de Esten nooit hun brandende verlangen voor onafhankelijkheid verloren. Van generatie tot generatie hebben de Esten ondanks de knechting en onderdrukking door andere volken de heimelijke hoop levend gehouden dat in Estland de tijd zal komen "wanneer alle splinters, aan weerszijden, in vlammen zullen uitbarsten" en wanneer "Kalev thuis zal komen om zijn kinderen blijdschap te brengen."

Nu is deze tijd gekomen.

Een ongeziene worsteling van volkeren heeft de verrotte grondslagen van het Russische Tsarenrijk verwoest. Over al de Sarmatische velden verspreidt zich verderfelijke anarchie, die dreigt alle volkeren wonend binnen de grenzen van het voormalige Russische Rijk mede te overweldigen. Vanuit het westen naderen de zegevierende legers van Duitsland om hun deel van Ruslands erfenis op te eisen, en, bovenal, bezit te nemen van de kustgebieden van de Baltische Zee.

In dit noodlottige uur heeft de Estse Volksraad, als wettige vertegenwoordiger van ons land en volk, in eenstemmige overeenkomst met de Estse democratische politieke partijen en organisaties, en bij de deugd van de zelfbeschikking der volkeren, het nodig gevonden om de volgende beslissende stappen te ondernemen om het lot te scheppen van het Estse land en volk:

ESTLAND

binnen haar historische en etnische grenzen, wordt heden verklaard tot een

ONAFHANKELIJKE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK.

De onafhankelijke Republiek Estland zal Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa, met de stad Narva en omgeving, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa, en Pärnumaa met de Baltische eilanden Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, en andere waar de Esten zich eeuwenlang met grote meerderheden hebben gevestigd, omvatten. De uiteindelijke bepaling van de grenzen der Republiek in de streken grenzend aan Letland en Rusland zal worden uitgevoerd middels volksstemming na het einde van de huidige Wereldoorlog.

In bovengenoemde gebieden is het enige opperste en leidend gezag het democratisch ondersteunde Estse Reddingscomité aangesteld door de Estse Volksraad.

De Republiek Estland wenst volkomen politieke afzijdigheid te handhaven jegens alle naburige staten en volkeren en verwacht dat zij gelijkaardig zullen antwoorden met volledige afzijdigheid. Estse strijdkrachten zullen worden teruggebracht tot in de mate noodzakelijk om innerlijke orde te handhaven. Estse soldaten dienend bij de Russische strijdkrachten zullen worden teruggeroepen en gedemobiliseerd.

Totdat de Estse Grondwetvergadering, verkozen door algemene, directe, geheime en evenredige verkiezingen, bijeen zal komen en de grondwettelijke structuur van het land bepalen, zal elk uitvoerend en wetgevend gezag blijven berusten bij de Estse Volksraad en de hierdoor gevormde Estse Voorlopige Regering, wiens bezigheden geleid moeten worden door de volgende beginselen:

1. Alle inwoners van de Republiek Estland, ongeacht hun godsdienst, etnische oorsprong, en politieke mening, zullen gelijke bescherming genieten onder de wetten en rechtbanken van de Republiek.

2. Voor alle etnische minderheden, de Russen, Duitsers, Zweden, Joden, en andere verblijvend binnen de grenzen der Republiek, zal het recht van hun culturele vrijheid gewaarborgd zijn.

3. Alle burgervrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting, van de pers, van godsdienst, van vergadering, van vereniging, en de vrijheid om te staken evenals de onschendbaarheid van het individu en het huis, zullen onweerlegbaar van toepassing zijn op het grondgebied van de Estse Republiek en gegrondvest op wetten welke de Regering onmiddellijk zal uitwerken.

4. De Voorlopige Regering zal worden belast met de onmiddellijke inwerkingstelling van de rechtbanken om de veiligheid der burgers te beschermen. Alle politieke gevangen zullen meteen worden vrijgelaten.

5. De stedelijke, gewestelijke en gemeentelijke overheden zullen gemaand worden hun werk voort te zetten, dat gewelddadig is onderbroken.

6. Voor handhaving van de openbare orde zullen onmiddellijk volksmilities, ondergeschikt aan lokale overheden, worden opgericht en burgerlijke zelfverdedigingverenigingen gesticht in de steden en landelijke gebieden.

7. De Voorlopige Regering is onderricht om zonder uitstel op een brede grond voorstellen uit te werken voor de oplossing van het landbouwprobleem, en de arbeids-, voedselvoorraad- en financiële moeilijkheden.

E s t l a n d ! U staat op de drempel van een hoopvolle toekomst in welke U vrij en onafhankelijk zult zijn om uw lot te bepalen en te sturen. Begin een thuis voor uzelf te bouwen, beheerst door wet en orde om een waardig lid te worden van de familie der beschaafde volkeren. Zonen en dochters van ons vaderland, laat ons samenkomen als één man in de heilige taak ons vaderland op te bouwen. Het zweet en bloed vergoten door onze voorouders voor dit land verplichten het ons te doen, en we moeten het doen ter wille van ons toekomstig nageslacht.

Moge God U behoeden
En overvloedig zegenen
Eenderwat gij onderneemt
Mijn geliefde vaderland!

Lang leve de onafhankelijke democratische Republiek Estland!

Lang leve vrede onder volkeren!


De Raad van Ouderen
Estse Volksraad
24 februari, 1918