Gazette van Brugge - 08/02/1796

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

GAZETTE VAN BRUGGE EN VAN HET DEPARTEMENT DER LEYE, VAN MAENDAG 8 FEBRUARY 1796.  [bewerken]

(Den 19 Pluviôse, 't vierde jaer der Fransche Republieke.)

AMERICA.[bewerken]

SANTA LUCIA, den 17 Thermidor.
"Borger en Vriend, dat dezen brief u niet verschrikke, al komt zy uyt eene andere wereld. Den genen die u schrijft is van uwe vrienden... Met vegt, men verovert hier, gelyk in de wereld die gy bewoont, en voor de zelve oorzaek, te weten voor de Vryheyd... Te vergeefs scheyden de zeëen de twee wereld-deelen van elkander, onze herten en genegentheden zyn onscheydbaer aen de uwe gehegt."
"Gy weet reeds dat behalvens de geheele Verovering van de Guadeloupe, gedaen door den Borger Hugues; daer en boven den Borger Goirand die van St. Lucia gedaen heeft. Wy hebben St. Eustache, Suba, St. Martin en Marie Galante. Tegenwoordig vegten wy in St. Vincent. Ik gae binnen eenige dagen vertrekken met magt om de Engelsche uyt Grenada te jaegen; en zal alles aenwenden, om eenen gelukkigen uytval te bezorgen aen deze onderneming, die onze gemeyntens my wel hebben willen toevertrouwen."
"Onze Kommissarissen slaepen op hunne lauwrieren niet. Zy zyn de ziel van alle onze krygs-werkingen, zy zyn in alle onze verrigtingen tegenwoordig, en gaen de Engelsche verders aentasten in de andere Eylanden die zy nog in deze gewesten hebben."

Heyl &c. Ondert. Goyrand.

TURKYEN.[bewerken]

CONSTANTINOPELEN, den 2 January.
Het is zeer waerschynelyk dat het Fransch eskader, 't gene lest by de Dardanellen is aengekomen, de geschenken, die de Fransche Republiek aen den grooten Heer zend, niet aen boord heeft, gelyk men hier over het algemeyn geloofde : want zoo het de zelve by zig hadde, zoud het reeds in onze haeve gekomen zyn, dewyl den wind geduerig gunstig geweest is. Het schynt dan tegenwoordig zeker te zyn, dat dit Eskader geen ander oogmerk heft als in den Archipel te kruyssen om buyt te maeken. Inderdaed het heeft reeds een begin gemaekt met een Russisch en een Oostenryksch schip te nemen, die van de Zwarte zee kwaemen, en veelderhande koop-waeren nae het Eyland Xanten voerden.
De twee Engelsche Fregatten die in de haeve van Smirna twee Fransche Fregatten ingeslooten hielden, zig niet magtig genoeg gevoelende om het gemelde Eskader te bestryden, zyn op de tyding van zyne aennaedering weg gezeylt; eenige zeggen dat zy hunne streek genomen hebben nae den kant van Cerigo, om eenen Franschen kaeper op te zoeken, die daer omstreeks kruyst, en alle de vaertuygen neemt die niet onzydig zyn; volgens andere zouden zy nae Salonica gezeylt zyn, om'er koopvaerdy-schepen, die nae Londen moesten, onder hun geleyde te nemen. Nogtans moeten die Engelsche Fregatten, nae men zegt, de Middelansche zee niet verlaeten, maer den winter in eenige haeve van Corsica gaen overbrengen, om zig in de aenstaende Lente by andere Fregatten van de Engelsche Vlote te voegen, en weder in den Archipel te komen. Indien met de schynbaerheyd geloof mag geven zou den oorlog op het punt zy van uyttebersten. Dezer dagen zyn'er Couriers afgeveerdigt nae alle de Gouverneurs van onze zee kusten, met orders om zoo vele matroozen en zee-lieden, als mogelyk zyn zal, by een te brengen, en tegen het begin van April nae hier toe te zenden, om bedeelt te worden op de Ottomannische vloot, de welke merkelyk gaet vermeerdert worden in schepen en manschap. Daer en boven werkt men met allen iever in de fabrieken van wapens en toerustingen voor de lands-troepen.

ITALIEN.[bewerken]

TURIN, den 9 January.
Men spreekt hier wederom van vrede; en dat gerugt ontstaet daer uyt, dat'er eergisteren een edict uytgegeven is, het gene de belasting afgeschaft van het kwart 't welk voorlede jaer op alle de gagien, pensioenen en lyfrenten geligt is.
De Prinses van Condé is over eene maend Nonne geworden by de Kapucienerssen van Turin; zy heeft, als zy de wereld verliet, de zielroerendste brieven geschreven aen den Koning en aen de Koningin. Haeren roep schynt zeer waeragtig te zyn.

DUYTSLAND.[bewerken]

WEENEN, den 10 January.
Dezer dagen is een geschil ontstaen tusschen den Prins Carel van Lichtenstein en den Prebendaris van Osnabrug, Graef van Weichz, het welk den 8 dezer geëyndigt is ten koste van het leven den eestgenoemden. Zy hebben een tweegevegt aangegaen, 't welk geschied is in de kamer van den Prins van Rosemberg, Kapiteyn in Keyzerlyken dienst, neef van den opper-Kamerling en helper van den Graef van Weichz: den prins hadde voor helper zynen Broeder. De hardnekkigheyd der strydende was zoo groot, dat zy zig niet hebben willen vergenoegen met het eerste bloed. Het gevegt is hernomen, en maer geëyndigt als den prins eenen steek in de borst ontfing, waer van hy daegs daer nae overleden is. Hy heeft zyn volle verstand behouden tot in zynen lesten oogenblik. Zoo even nae zyne dood wierd zynen Broeder, die aenzien word als de voornaemste oorzaek van dit ongeval, benevens den Graef van Rosemberg gearresteert, hoewel den overleden voor zyne dood verklaert heeft dan den Prebendaris was uytgedaegt geworden tot het gevegt. Zyne Keyzerlyke Majesteyt heeft deze zaek voor de Rechtbanken gezonden.... Men zegt dat de jonge en schoone Gravinne Chernicif, Digter van den Russischen Onder-Admirael, het voorwerp van het geschil was.

KEULEN, den 29 January.
Den Generael Kleber, die gedurende de afwezigheyd van den Generaal Jourdan, het kommando van het Samber- en Maes-Leger, ad interim, op zig genomen heeft, bevind zig, benevens verscheyde andere Generaels, in deze Stad. Men verzekert dat het voornaemste oogmerk zyn'er reyze is, het beschanste kamp by Dusseldorff te bezien.

BONN, den 2 Februarius.
Het Hoofd-kwartier van het Samber en Maes-Leger, 't gene men geloofde nae Keulen te zullen overgebragt worden, zal voor vast a'hier blyven.

HOLLAND.[bewerken]

's GRAEVENHAEGE, den 28 January.
Men heeft hier den naevolgenden brief gemeyn gemaekt, van den Minister van de buytenlandsche zaeken der Fransche Republiek aen de Borgers de Blaeuw en Meyer, gevolmagtigde Ministers der Bataefsche Republiek.

Parys, den 17 Pluviose.

"Borgers, de oprechtheyd waer mede de Fransche Republiek met de Bataefsche gehandelt heeft, laet my niet toe u niet te onderrigten over eene daed waer toe men de provincie van Zeeland wild beweegen."
"Uyt een gedenkschrift van den Borger Freregeau, Ingenieur de Republiek te Vlissinge, blykt dat het geheym Commité van Zeeland, ingevolge van den wensch der inwoonders van het Eyland Walcheren, bereydwillig is, om zig teenemael af te scheyden van het Staets-lichaam der Vereenigde Mogentheden, om zig aen Vrankryk te voegen, als deelmaekend lid van het zelve, en onderworpen aan zyne wetten en Gouvernement. Het uytwerkend Bestier zoude dezen voorstel wel verre verwerpen, al wierd hy hem officiëellyk gedaen."
"Het heeft my gelast den borger Noël daer af te verwittigen, en hem in staet te stellen om de vermoedens te voorkomen, die uyt de onvoorzigtige daed van den ingenieur Frêregeau zouden konnen spruyten. Het heeft zelfs geraedig gevonden van uwe reclamatien dieswegens niet af te wagten om te beletten dat in het toekomende eenen minder onbezonnen iever de overeenkomst en wederzydsch vertrouwen niet kome stooren, die onze twee Gouvernementen aen elkander schuldig zyn... Den ingenieur Fréregeau is afgestelt. Gy zult in deze daed van eene geregte strengheyd eene nieuwe blyk zien van de opregtheyd en rechtzinnigheyd, die in het directorie bezielen in alle zyne gemeynschappen met uw Gouvernement."
"Deze daed zal waerschynelyk alle verdere poogingen beletten, van den kant der Provintie van Zeeland; maer indien'er reeds eenige gedaen waeren ik zal my eene pligt maeken van u dieswegens te onderrigten."

Ch Delacroix."

VRANKRYK.[bewerken]

NANTES, den 3 Pluviose.
Den Generael Hoche is eergisteren in onze Stad aengekomen, en gisteren riep men uyt in alle de straeten dat de Stad in staet van belegering was. En zy heeft niet opgehouden van daer in te zyn sedert den 26 Junius 1793. In diergelyken staet zyn alle de voornaemste Steden van deze landstreken, als Anguers, Rennes, Mans, &c.
Deze maetregelen worden noodzaelyk gemaekt door de stoutigheyd der Chouans, die in Morbihan en in het Departement der Noorder Kusten een soort van Chouannisch Gouvernement opregegt hebben 't welk bestierd word door eenen Raed, aen welkers hoofd men zegt dat Puisaeye is. Dien Raed wild zelfs requisitien van manschap doen, en heeft uyt dien hoofde het land, waer op hy meynt te mogen maeken, staet in arrondissementen verdeelt.
Het Nanteezer Legioen en het Bataillon van Nantes gaen binnen onze mueren gebragt worden, en ons Garnisoen uytmaeken.
De Chouans van Bretagnen schynen tegenwoordig meer te vreezen als die der Vendée, want Charette schynt tot het uytterste gebragt te zyn. De landstreken daer hy zig bevind, is uytgeput door de langduerigheeyd van den oorlog. Zyne meeste vrienden hebben hem verlaeten. Zyne fortuyne is verandert, en laet weynig hoop over aen zyne aenhangers. Dagelyks komen'er van zyne Soldaeten tot ons overgeloopen. Men zegt dat hy tegenwoordig in het dikste der Bosschen schuylt langs den kan van Creil-de-Voursenaud. Den oorlog der Vendée is dan bynae niet elders meer dan aen den linken kant van den weg van La Rochelle nae Nantes.... Stofflet en Sapinau zyn by de Chouans van Morbihan. Daer gebueren nog wel talryke Rooveryen en doodslagen door de geheele Vendéen, maer eene goede en sterke Gendarmerie zou deze gewoone overblyfzels van den Borgerlyken oorlog wel konnen uytroeyen.
Den Generael Hoche heeft maetregelen genomen, om eerstdaegs de gemeynschap te lande weder te herstellen tusschen Nantes en Angers.

PARYS, den 13 Pluviose.
Den Generael Perignon is over twee dagen na Madrid getrokken, als Ambassadeur van de Fransche Republiek.
Fréron is tegenwoordig te Carpentras, en oeffent daer het zelve gezag, als Reverchon te Lions doet. Hy is'er binnen getrokken aen het hoofd van eene gewapende bende, heeft de poorten doen sluyten en de Borgers ontwapenen, en in weerwil van de Constitutioneele formen veele persoonen doen aenhouden. Hy doet ook zyne aengestelde op de zelve wys te werk gaen in de andere Steden van het Departement Vaucluse.
Eenen onzer Journalen zegt dat men te Aix eenen pistol afgeschoten heeft op Fréron, maer zonder hem te hinderen. Den schutter is aengehouden, en men gaet zyn proces maeken.
Réal verwyt in eenen van zyne voorgaende numeros, aen Lecouteux dat hy geweygert heeft de plaets van minister der Financien aen te nemen, waer toe hy, nae zyn zeggen, allermeest bekwaem is.