Gazette van Brugge - 10/02/1796

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

GAZETTE VAN BRUGGE EN VAN HET DEPARTEMENT DER LEYE, VAN MAENDAG 10 FEBRUARY 1796.[bewerken]

(Den 21 Pluviôse, 't vierde jaer der Fransche Republieke.)

ITALIEN.[bewerken]

MILANEN, den 20 January.
Sedert dat den Veldmaerschalk van Beaulieu hier aengekomen is, men spreekt van eenen Krygs-raed waer in 2 Oostenryksche Generaels, die van Weenen verwagt worden, zouden het plan van d nieuwe veldtogt beschiken, en de oorzaek onderzoeken van den slegten uytval der voorlede veldtogt. Dagelyks komen hier troepen uit Duydsland aen. Eenen kourier gaende van Turin nae Weenen, heeft een gerugt uytgestroyt, dat hy een ontwerp mede bragt van eene wapenstilstand tusschen de oorlogvoerende Mogentheden in Italien. Te Turin worden menigvuldige onderhandelingen gehouden, waer in, nae men zegt, van vrede gehandelt word.

DUYTSLAND.[bewerken]

WEENEN, den 15 January.
Van dage is hier eene groote Zitting van den Raed van Staet gehouden, waer in Zyne Majesteyt zelve tegenwoordig is geweest, en waer in den Generael Clerfayt ook geroepen wierd... Men verzekert dat dien Generael wel haest nae het Leger zal terug keeren.
Eene onbekende vrouws-persoon heeft hier een blykteeken gegeven van eene meer als gemeyne stoutigheyd. Zy is afgestapt in eene Hostelry dezer Stad, en heeft haer uytgegeven voor de waeragtige Koninglyke Princes van Vrankryk. Haere onbeschroomtheyden en listige woorden hebben menigvuldigde persoonen misleyd... De Policie dies aengaende verwittigt zynde, heet haer doen aenhouden; maer zy is uyt handen geraekt en weggevlugt.

FRANCFORT, den 12 Januarius.
De gerugten van vrede beginnen hier hun krediet te verliezen, 't gene zy door den wapenstilstand bkomen hadden; en men houd voor vast dat de wapenschorzing geene andere oorzaek heeft gehad, als de noodwendigheyd van rust der beyde Legers.... Uyt Mentz ontfangen wy tydingen, dat'er dag en nagt gewerkt word in het Arsenael van sdie stad, en dat'er dagelyks munitie en rekruten aenkomen voor de Regimenten die moeten vervolt worden.
Uyt Manheim schryft men ontrent de zelve zaak. De werken worden'er met ongelooflyke vlyt voortgezet; 6000 boeren werken dagelyks zoo om de oude versterkingen te herstellen, als om'er nieuwe op te werpen.

MUNICH, den 20 January.
Het Proces van den Graef Oberndorff zal nae men voorgeeft, welhaest ten zynen voordeele geëyndigt worden. Het schynt dat hy zig, op zyne Heerlykheyd van oberndorff by Regensburg zal begeven, om in ruste te leven.
De Staeten van Beyeren hebben aen hunnen Keurvorst dry milioenen en half toegestaen, tot het opmaeken van een leger van 30,000 man; waer van'er 18,000, indien den oorlog word voortgezet, zig hy het leger van Clerfayt zullen voegen. De Graeven van Toering, Ladron, Preysing en Belderbusch zullen den graed van Generael-Major hebben in dat Corps, en den Prins van Bretzenheim dien van Generael Veldtuyg-meester; maer zy zullen allegaeder onder de onmiddelyke bevelen van den Generael Clerfayt staen.

REGENSBURG den 21 Januarius.
Onder de stemmen die eergisteren in het Collegie der Princen gegeven zyn, nopens de Contributie van de honderd roomsche maenden, heeft men zonderling die van den Prins van Wurtemberg aengemerkt, welkers Minister voorstelde, "dat zyne Keyzerlyke Majesteyt zou gelieven nog eene pooging te doen by het Fransh Gouvernement, om hem kortelyk en definitievelyk af te vraegen, of het genegen was een geregtige en betaemelyke vrede te sluyten, dan of het zig hield aen de schikkingen van 't Comité van algemeyn welzyn."

DARMSTADT den 25 January.
Mr. Van Kary, Minister van den Keurvorst van Keulen in de Ryksvergaedering, heeft den 16 dezer eene estaffette ontfangen, die hem gebood van wegen Zyne Keurvorstelyke Hoogheyd, 1. van den Keyzerlyken Kommissaris eene klaere en zuyvere uytlegging te eysschen over het sluyten van den wapen-stilstand. 2. Te verklaeren dat den Keurvorst verheugd was indien deze stilstand, aengezien wordende als eenen stap tot de vred, een eynde kon maeken aen den alvernielenden geessel, die het Keyzerryk verwoest; maer zoo men geen ander inzit had als van tyd te winnen, dat deze stilstand meer schaede aen het Keyzerryk zoude doen, dan alle de afgezonderdevrede Tractaeten. 3. Dat volgens den inhoud van het Tractaet der wapenschorzing, de hondert Roomsche maenden vrugteloos scheenen te zyn. 4. Dat den Minister in plaets van toe-te-stemmen in de betaeling van hondert Roomsche maenden, ten hoogsten in het getal van 10 of 15 mogt toestemmen. 5. Dat Mr. Kary bevel had om zig kragtelyk te stellen tegen het openen van de Protocole, zoo lang hy geene voldoende antwoord zou ontfangen hebben van den Keyzerlyken Kommissaris.

WEZEL, den 3 February.
De vremde nieuwsblaederen hebben veel gesprooken van eene aenstaende aentogt der Pruyssische troepen nae Holland; maer tot nog toe hebben wy niets vernomen of aengemerkt, 't-welke een diergelyk voorval zou konnen beteekenen. De eenigste beweging van troepen, die om deze streken is gezien, is dat het Regiment van Kunitzki, door een bevel van het Hof van Berlin, zig op weg begeven heeft nae Waerschau.

HOLLAND.[bewerken]

ROTTERDAM, den 28 January.
De Engelsche Zeemagt, bestaende in de schepen die zy in zee, en in de haeven van Oost-en West-Indien, Africa, in de Middenlandsche zee en in Engeland hebben, beloopt op 600 oorlogschepen, waer onder 170 schepen van linie.
De Spaenschen hebben 80 oorlogschepen; de Franschen hebben'er 86 gehad, waer van'er tenminsten 72 in goede staet zijn. Het getal der Fregatten in Spaenjen en in Vrankryk is ten minsten half zoo groot als het getal der linie-schepen. Holland heeft 12 linie-schepen en 24 fregatten.
Hier uyt blykt dat de dry Natien, indien zy vereenigt waeren, gelyk hunne belangens vereysschen, gemakkelyk het hoofd zouden kunnen bieden aen Engeland.
Indien Zweden en Denemarken hunne oude strydigheden afleyden, en hunne magt byeen bragten, zy zouden in de Oost en in de Noord-zee eene Zee-magt hebben die de gene van Rusland verre zouden overtreffen. In de zwarte zee is de Turksche zee-magt veel magtiger als de Russische. De Republiek van Venetien zou de balans konnen doen hellen, en, hoewel onzydig, zig zoo veel te aenzienlyker maeken.
De vereenigde Amerikaensche Staeten hebben weynig krygs-magt ter zeen maer zy hebben alle middelen om'er nae hun begeeren eene te maeken.
Dusdaenig is ontrent den staet der zee-magt van alle de Zee-Mogentheden.

AMSTERDAM, den 4 February.
Het is bekent dat Friesland eene der Provincien is, die zig meest tegen het by-een-roepen van eene Nationaele Conventie stelde. Heden zyn'er de zaeken teenemael veranderd; die Provincie geeft niet alleen haere toestemming; maer heeft reeds den 8 der aenstaende maend vastgestelt voor de Provinciaele By-een-roeping. Men weet nog niet welke de egte omstandigheden geweest hebben van de soort van revolutie die in Friesland, en bezonderlyk te Leeuwaerden, voorgevallen is. Maer het gene men egter zeker weet, is dat het meeste deel van de Leden der Municipaliteyt van die stad, die in hegtenis genomen waeren, niet alleen hunne vryheyd bekomen hebben, maer daeren boven in hunne bedieningen herstelt zyn; terwylen dat men van den anderen kant een deel der Leden van het Gouvernement in arrestatie gebragt, en andere verboden heeft uyt hunne woonsten te gaen, behalven eenige die hunnne behoudenis in de vlugt gezogt hebben.
Volgens brieven uyt Crakow en Sendomir, in welkers omstreeken het beste Graen gevonden word, is'er een verbod uytgegeven, van dat Graen niet anders uyt-te-voeren, als voor de rekening van Engeland. Dan aengezien de Engelsche te vooren noyt regelregt met de Polakken gehandelt hebben, en dat deze leste gewoon waeren hunne Graenen te zenden aan Kooplieden van Dantzich en Elbing zonder zig in het minste te bekommeren aen wie zy verkogt wierden; is een diergelyk gebod niet alleen tegenstrydig met den geest des Koophandels, maer zelfs zeer schaedelyk aan de Staepel-regten van dien Steden. Men is dan begeerig om te weten met wat voor oogen het Hof van Berlin deze schikkingen zal aenzien.