Architectura/Jaargang 10/Nummer 37/Mededeelingen betreffende het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Mededeelingen betreffende het Genootschap
Auteur(s) H.J.M. Walenkamp
Datum Zaterdag 13 september 1902
Titel Mededeelingen betreffende het Genootschap
Tijdschrift Architectura
Jg, nr, pg 10, 37, [297]
Opmerkingen Joseph Cuypers vermeld als Jos.Th.J. Cuypers, Mathieu Lauweriks als J.L.M. Lauweriks, Harry Elte als H. Elte
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE HET GENOOTSCHAP


Op de laatst gehouden vergadering zijn tot gewone leden gekozen de heeren B. C. Kruik en J. B. Niessen.
      In de plaats van het aftredende redactielid, den heer Jos. Th. J. Cuypers, is gekozen de heer J. L. M. Lauweriks, die deze benoeming heeft aanvaard.
      Van den heer H. Elte, lid van het Genootschap, ontvingen wij het volgende schrijven:
      »H. Elte, Sarphatistr. 122 zou gaarne in kennis willen komen met één of twee leden, welke genegen zijn te samen voor de akte Middel. Onderwijs, leeraar Bouw- en Werktuigkunde te studeeren; liefst met hen, die reeds begonnen zijn of iets aan beschrijvende Meetkunde enz. gedaan hebben.
      Aangenaam zal het mij zijn, wanneer personen gevonden worden die hieraan willen deelnemen en het in dit geval ondergeteekende zouden willen melden.

Hoogachtend,

H. ELTE.”

      De 1143ste Vergadering zal gehouden worden op Woensdag 17 Sept. aanst., des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal Parkzicht.
AGENDA:
      A. Installatie van de heeren Kruik en Niessen, als gewone leden aangenomen op de vorige vergadering.
      B. Verkiezing van een Redactielid in de plaats van den heer C. W. Nijhoff.
      C. Bespreking der afw. praeadviezen van B. en W. naar aanleiding van de voorgestelde Damplanprijsvraag, en het adres »Van Arkel” in zake aanstelling gemeentearchitect.
      D. Lezing van den heer Jonas Ingenohl over »Het huidige stelsel van aannemen”.

      Den leden wordt er aan herinnerd, dat tot nader aankondiging stukken, het Secretariaat van het Genootschap betreffende, moeten gezonden worden aan den waarn. 1sten Secretaris, Buiksloterlaan 8, Amsterdam.

      Op Zondag 21 Sept. aanst. zal, gegeven het succes der vorige, wederom een fietstocht worden gehouden, en wel naar Haarlem en omstreken van welke tocht hieronder het program volgt:
      Vertrek naar Haarlem 9.43 Gr. T. (er wordt op attent gemaakt, dat het gewenscht is zeer vroeg aan ’t station te zijn met het oog op het inschrijven der fietsen). Van Haarlem langs Overveen, Bloemendaal en Sandpoort naar Velsen, en vandaar langs den hoogst pittoresken binnenweg naar Wijk aan Zee — terug over Schoten. Men is te half zes weer te Amsterdam. De leden hebben het recht van introductie.
      Behalve de heerlijke natuur, waardoor de tocht gaat, zal er gelegenheid zijn het prachtige Romaansche torentje van Velsen met de resten der Gothische kerk en verder het superbe Romaansche torentje van Wijk aan Zee te bestudeeren.
      Den leden wordt verwezen naar het hoofd van het Technische gedeelte van dit orgaan waarin vermeld staat, dat vragen geadresseerd moeten worden aan de Redacteur van dit gedeelte, Alberdinck Thymstraat 32, Amsterdam.

De waarn. 1e Secretaris.

H. J. M. WALENKAMP.