Kijkjes hier en daar 2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükel Nedänik


- Professor, Dr. R. MEHMKE schrijft ons uit Darmstadt, dat zijne aldaar gevestigde Volapük-vereeniging bijna 200 leden telt, terwijl nog een veel grooter aantal, ofschoon niet tot de Vereeniging behoorende, met ijver Volapük bestudeert.

- Volgens het Italiaansche wereldtaalblad Il Volapük, uit Milaan, bestudeert ook H. M. de Koningin van Italie sedert eenigen tijd Volapük, en moet, daar zij toch reeds veel van taalstudie houdt, daarin veel genoegen vinden.

- In het geheel bestaan thans 22 week- of maandbladen in of over Volapük en geven elf verschillende nationale dagbladen geregeld maandelijks een bijvoegsel geheel aan Volapúk gewijd.

- De heer E. F. L. HAASTERT schrijft in het Belgisch orgaan der Volapük, dat zijne voorgenomene algemeene vergadering van Nederlandsche Volapükisten, welke in de week na Paschen ozu hebben plaats gehad, tot de zomervacantie is uitgesteld... wegens het slechte weer! Wanneer wij den lamzaligen ijver, welke in Nederland voor Volapük wordt aan den dag gelegd, niet kenden, zouden wij de oorzaak werkelijk aan het slechte weer toeschrijven. 't Was koud genoeg!

- Nu SCHLEYER eenmaal eene wereldtaal heeft uitgedacht, schijnt men overal die kunst te verstaan, althans aan systemen ontbreekt het niet. Een der merkwaardigste namaaksels van Volapük is zeker wel „Kosmos”, eene door Dr. ASPERANTO, te Warschau, uitgedachte en werkelijk in het licht gegevene wereldtaal. Deze taal bezit echter niet den minsten grond van bestaan, wijl de vier conjugatiën der werkwoorden van het Latijn, waaraan deze taal is ontleend, tot één zijn saamgenomen, waardoor niet zelden een werkwoord twee of drie beteekenissen krijgt. Wellicht is hij er zelf van overtuigd, tenminste hij maakt niet veel werk voor de verspreiding zijner ontdekking. Dr. ASPERANTO verlangt ook niet, dat men zijne taal zoo aanstonds maar aanleere, doch verzoekt dat men, na inzage van zijn werk te hebben genomen, het volgende Kosmos-briefje bij hem inzendt:

Mi, sub,skrib,int,a promessa el,ler,i la propon,it,a,n, de d,r,o ASPERANTO lingv,o,n inter,naci,a,n se est,os montrit,a, ke dek million,o,j person,o,j don,is publik,e tia,n sam,a,n promes,o,n.

In het Hollandsch: Ik, ondergeteekende, verklaar door deze, de van Dr. ASPERANTO voorgeslagene internationale taal aan te leeren, wanneer het genoegzaam bewezen zal zijn, dat 10,000,000 menschen deze zelfde verklaring hebben afgelegd.

Als Dr. ASPERANTO 10,000,000 exemplaren van zijn Kosmos-grammaire aan den man heeft gebracht, zal hij wel binnen zijn of....geen kiespijn meer hebben.